Verkaveling Vlierbeekveld Leuven

Locatie
Laurent Benoit Dewezlaan Leuven
Opdrachtgever
VMSW, Dijledal, SWL en Stad Leuven

Ontwerper
D+A Consult
Aannemer
Slegers
Realisatie
2013-2014
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Het ontwerp van het centrale park in de verkaveling is bedoeld om mensen te prikkelen om meer met de natuur in contact te komen.
vlierbeekveld leuven

Beschrijving

In het project Vlierbeekveld werd een bestaande woonwijk uitgebreid met een 150-tal nieuwe woongelegenheden. Het is opgevat als een verkaveling met erfkarakter, met een grote oppervlakte aan recreatief publiek domein voor de toekomstige bewoners en de buurt. Het project versterkt als groen puzzelstuk eveneens de reeds aanwezige recreatieve groengebieden.

De woonstraten zijn ingericht als een continue en neutrale layer, waar de verblijfsruimte primeert. De zachte weggebruiker heeft voorrang terwijl doorgaand verkeer wordt ontmoedigd. Straatmeubilair, verlichting en beplanting organiseren de verblijfsruimte en hebben als visuele obstakels een verkeersremmende functie.

Het centrale park, als groene stapsteen in het grotere groennetwerk, is een aangename verblijfsruimte die de woonkwaliteit in Vlierbeekveld vergroot.

Het plein in sterk uitgewassen beton biedt ruimte aan parkeren, ontspanning en ontmoeting, in directe relatie met het buurthuis. Het vormt een onderdeel van de meergezinswoningen en sluit aan bij de architecturale vormgeving van de gebouwen. De invulling en vormgeving geven het een open en strak karakter met ruimte voor groen.

Randvoorwaarden

Eind 2005 ging de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen in op de vraag van de sociale bouwmaatschappijen SWAL, Dijledal en Interleuven om een ontwerper aan te stellen voor het project Vlierbeekveld in Leuven. De initiatiefnemers willen een bestaande woonwijk uitbreiden en een 150-tal nieuwe woongelegenheden realiseren. De stad Leuven steunt het initiatief omdat de vraag naar sociale woningen groot is.

Het projectgebied ligt op de grens tussen het woonweefsel van Leuven en de rand van de groenstructuur van de Molenbeek-Abdijvallei. Het is omgeven door recreatieve groengebieden zoals het Heuvelhofpark, het provinciale recreatiedomein Kessel-Lo en de Abdij van Vlierbeekveld.

De inrichting van het projectgebied met een centraal park zorgt voor een verdere aaneenschakeling van deze groengebieden.

Uitvoeringsaspecten

De rijweg en de ruimte voor de zachte weggebruiker liggen op eenzelfde niveau Onderscheid wordt gemaakt door een verschillend materiaalgebruik: de rijloper is in een monoliet materiaal (KWS-verharding) aangelegd, de ruimte voor de zachte weggebruiker in een kleinschalig materiaal (grijze betontegels).

Parkeerplaatsen, in een ander materiaal en/of een andere kleur dan de rijloper, liggen aan één zijde van de weg. De bomen, op een regelmatige afstand tussen de parkeerplaatsen aangeplant, zorgen voor een groener straatbeeld en structureren de ruimte.

Het centrale park bestaat uit twee lagen. De eerste laag bestaat uit vier verschillende plekken met een eigen identiteit: de groene speelzone, het polyvalente speelterrein, het multifunctionele grasplein gekoppeld aan het gemeenschapscentrum en een grote grasheuvel met zicht op de abdij van Vlierbeekveld.

De tweede laag focust meer op duurzame natuurontwikkeling en natuureducatie. Het is de bedoeling om mensen te prikkelen om meer met natuur in contact te komen. Een strikt toegepast extensief beheer moet deze plek een diversiteit aan plantensoorten en ruimte voor natuurontwikkeling bieden.

Informele paden in licht uitgewassen beton maken het mogelijk het park te doorkruisen. Het gebruik van hellingen zorgt enerzijds voor een afscheiding en anderzijds voor een verbinding met de verschillende speelplekken.

De inheemse bomen waaronder Quercus robur, Carpinus betulus en Alnus glutinosa geven de indruk op een willekeurige manier te zijn ingeplant maar vrijwaren wel het zicht op de Abdij van Vlierbeekveld.

vlierbeekveld leuven

Duurzaamheid betekent ook plaats bieden voor het bufferen van regenwater. Het bufferbekken bestaat uit een door bentonietmatten vormgegeven glooiing afgedekt met teelaarde. Dit zal het natuurlijke karakter en de biodiversiteit verhogen. De wadi sluit aan bij het plein dat een draagvlak vormt voor de gebouwen.

Alle verhardingen van de Honingbijstraat wateren af naar de wadi in het park. Ook het sportveld heeft een drainage die het regenwater naar de wadi voert. Op deze manier kan een groot deel van het water ter plaatse infiltreren. Er werden groendaken voorzien op de 2 grote bouwblokken in de Honingbijstraat.

De invulling en vormgeving van het plein geven het een open en strak karakter met ruimte voor groen. De compositie van verhoogde plantvakken, die als zitelement en scheiding voor parkeerplaatsen dienst doen, zorgt voor een geordend groen plein als ontmoetingsruimte. De invulling bestaat uit een groenblijvende onderbeplanting met enkele solitaire Amelanchier lamarckii en Acer rubrum. De 29 parkeerplaatsen en de overdekte fietsenstalling, onderaan het plein, zijn uitsluitend voor de bewoners van de appartementen bestemd.

vlierbeekveld leuven

Investeringskost

De prijs bedraagt 2.440.000 euro.

Werking en onderhoud

Het onderhoud bestaat uit het groenonderhoud van de plantvakken en het park. De frequentie hiervan is 10 tot 15 keer per jaar.

Het regulier groenbeheer is geïntegreerd in de stadwerking.

Contactpersoon

Valerie Philippaerts – valerie.philippaerts@leuven.be – 016/27.25.00

 

Toegepaste maatregelen

×