© retie
© retie
© retie
© retie
© retie
© retie
© retie

Verkaveling Molenakkers Retie

Locatie
Klampersend, Korenstraat, Bleek, Maat, Haverstraat, Boonhof te Retie
Opdrachtgever
VMSW nv i.s.m. gemeentebestuur Retie

Ontwerper
Quadrant bvba
Aannemer
Van Geel
Realisatie
2018
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Een zacht glooiend groen vlak doet hier dienst als bijkomende buffer en kan gebruikt worden als ligweide en een avontuurlijk ‘open-close’ bosperceel waar spel en natuurwaarden elkaar ontmoeten.
© retie

Beschrijving

Het project werd losgekoppeld van de bestaande riolering op vlak van regenwater. Dit was mogelijk door de wijk groen op te vatten en te werken met een systeem van open grachten en 3 infiltratie- en bufferbekkens, waarvan twee bovengronds en één ondergronds.

Daarnaast worden deze ook ingezet als speelzones met verschillende karakters: een open grasplein enerzijds en een speelbos anderzijds.

Men gaat voor 100% infiltratie en buffering in de wijk (geen aansluiting op de bestaande riolering) met een groen binnenplein waar wordt gespeeld.

De afwisseling gecombineerd met de eenheid die ontstaat door dreven en woonerven, laat toe om speel- en groene recreatieruimte vanuit een ontwikkelingsperspectief uit te bouwen. Specifieke aandacht gaat naar een afwisseling in de belevingswaarde van de centrale as, groene ruimte door het invoeren van op maat uitgewerkte pleinen en groene zones. De volledige zone wordt ‘leesbaar en overzichtelijk’ op maat van de menselijke waarneming en geeft tevens variatie.

Randvoorwaarden

Geen aansluiting regenwater op bestaande riolering.

© retie

Uitvoeringsaspecten

In dit project is grote veiligheid ingebouwd (zo weinig mogelijk verharding + 3 bufferbekkens + grachten) omdat dit project niet aangesloten is voor RWA op de bestaande riolering en er nog een extra fase woningbouw kan bijkomen.

De RWA-afvoer wordt deels in een rioleringssysteem en deels in grachten uitgewerkt. Om het noodzakelijke buffervolume te realiseren worden een wadi, ondergronds bufferbekken en grachten voorzien. Infiltratie is mogelijk omwille van de goede waterdoorlatendheid van de zandgronden. Het systeem werd zo ontworpen dat een overstort niet nodig is. Al het water blijft ter plaatse.

Hier zijn poreuze buizen geplaatst en een ondergronds bufferbekken. Het ondergronds bufferbekken wordt pas gevuld als de twee bovengrondse bekkens tot een bepaalde hoogte gevuld zijn. Het ondergrondse bufferbekken zit onder het basketbalveld.

© retie

De groene ruimte vormt een verbindingszone die op haar beurt wordt gedifferentieerd in een drietal leesbare en leefbare entiteiten: een groene ‘open structuur’ als loper voor de centraal gepositioneerde ‘architecturale afsluiter’, een zacht glooiend groen vlak dat tevens dienst doet als bijkomende buffer en kan gebruikt worden als ligweide en een avontuurlijk ‘open-close’ bosperceel waar spel en natuurwaarden elkaar ontmoeten.

De open groene binnenruimte groeit als het ware mee met de wijk. De transversale verbindingen voor wandelaars en fietsers verbreden de beleefbaarheid van de woonwijk met de andere groene ruimten en vooral de landschappelijk open ruimtegebieden ten zuiden van het project.

Investeringskost

De prijs van dit project bedraagt 1.591.399,72 eruro incl. btw.

© retie

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht.

De eerste 2 jaar door gebeurt het onderhoud door de aannemer, daarna door de gemeente.

Het onderhoud van het ondergronds bufferbekken is nog onbekend. Deels intensief  onderhoud (15 beurten per jaar) en deels extensief onderhoud (2 beurten per jaar). De prijs voor het jaarlijks groenonderhoud bedraagt 2435 euro.

De bovengrondse bufferbekkens worden  Deels intensief  onderhouden (15 beurten per jaar) en deels extensief (2 beurten per jaar). Doordat het ondergrondse bufferbekken ook pas als laatste vult van het systeem en dus het minst in werking zal treden, zal het onderhoud hiervan ook beperkt blijven (onderhoud nog niet gekend).

Contactpersoon

Quadrant bvba – 027570900 – yelena.theyssens@quadrant.be

Toegepaste maatregelen

×