Verkaveling Langwater Kortrijk

Locatie
Morinnestraat Kortrijk
Opdrachtgever
Vlerick vastgoed

Ontwerper
Bureau Cnockaert nv
Realisatie
2016-2017
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Stedelijk wonen in het groen.
verkaveling langwater kortrijk

Beschrijving

Ontwikkeling van de stedelijke woonomgeving Langwater ‘stedelijk wonen in het groen’ en het inrichten van een parkzone als één geheel volgens de visie van het Masterplan. Een bestaande hoeve werd geïntegreerd in de nieuwe woonwijk.

Randvoorwaarden

In het kader van het globale Masterplan voor de ontwikkeling van de zone Langwater, werd een globale visie uitgewerkt, waarbij een antwoord gegeven werd aan de verschillende aspecten voor de ontwikkeling van de site en dit op een stedenbouwkundige coherente wijze. De bestaande natuurlijke structuur is de meest dominante en heeft het ontwerp dan ook in belangrijke mate gestuurd.

Uitvoeringsaspecten

In de verkaveling werd de verharding aangelegd in KWS-verharding, betonstraatstenen of cementverharding. Binnen de parkzones werd een hoofdfiets-as in zandkleurige cementbetonverharding, als veilige fietsas voor de Morinnestraat voorzien. Deze fietsas kan later doorgetrokken worden in het nog te ontwikkelen gebied.

In de parkzone loopt het wandel- en fietspad door zones voor hooiland en veldbloemenweide dat aansluit op de bestaande en nog te ontwikkelen fiets- en voetgangerswegen. Deze paden werden uitgevoerd in zandkleurige semi-verharding. De veldbloemenweide is plaatselijk omzoomd door een gemengde houtkant. Langs de woonzone werd een uniforme grens tussen parkzone en woonzone gerealiseerd door het aanplanten van een houtkant.

kortrijk langwater

In de straten van de verkaveling werden RWA-rioleringen aangelegd waarop de straatkolken en de overlopen van de regenwaterputten werden aangesloten. De rioleringen vloeien gravitair af naar een groot open bufferbekken die afwaarts naast de beek werd aangelegd.

Dit bufferbekken is ondiep en heeft zwakke hellingen 12/4. Het is verbonden met een overstort/wervelconstructie van waaruit het regenwater via een wervel vertraagd wordt afgevoerd naar de beek. De overstort in de constructie treedt in werking wanneer het waterpeil in het bufferbekken tot circa 75 cm onder het maaiveld reikt zodat er geen overstromingsgevaar dreigt. Het bufferbekken is berekend om 355 m³/ha verharde oppervlakte te bufferen. Het afvoer debiet naar de gracht wordt geknepen tot 10 l/s.ha. De overstort zou hierbij theoretisch slechts in werking treden bij een 20-jaarlijkse bui, dus 1 keer om de 20 jaar.

Er worden volkstuintjes voorzien die met een uniforme gemengde haag omsloten worden. Naast een ecologische rol in het ontwerp vormen ze een plek voor sociaal contact. De ontwikkeling van ecosystemen wordt verder gestimuleerd via het toepassen van bloemenweiden en het opwaarderen van de bestaande meersen.

kortrijk langwater

Investeringskost

De kost van het project bedraagt 1.750.928,80 euro excl. btw. Dit komt neer op 136 euro/m² excl. btw per m² verharde oppervlakte.

Werking en onderhoud

Begeleidingssnoei bij de bomen, knotten (1 beurt vanaf 2e jaar) en hakken aan de voet van de bomen (7 beurten/jaar). Maaien (15 beurten/jaar), afranden en uitharken (1 beurt/jaar) van grasmatten. Maaien van zone voor volkstuintjes en bloemenweide (2 beurten/jaar). Hakken en wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters (7 beurten/jaar) en scheren van de hagen en houtkant (1 beurt vanaf 2e jaar).

Het onderhoud van het parkgebied gebeurt in samenwerking met de tuinbouwschool.

Contactpersoon

Bureau Cnockaert nv – 056/31.17.02 – marieamelie.cnockaert@cnockaert.be

 

verkaveling langwater kortrijk

Toegepaste maatregelen

×