Verkaveling De Kijkuit in Beernem

Locatie
Zavelstraat in Beernem
Opdrachtgever
Private verkavelaars

Ontwerper
Studiebureau Jonckheere
Aannemer
Vanden Buverie Jozef en Co
Realisatie
2016
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Een nieuwe verkaveling waarbij alle regenwater ter plaatse gehouden wordt.
de kijkuit Beernem

Beschrijving

Verkaveling met infiltrerende buizen en wadi, zonder overloop.

De waterafvoer van openbaar domein gebeurt d.m.v. oppervlakteafstroming via een greppel in een wadi. Er werden infiltrerende buizen voorzien voor de RWA (huisaansluitingen), die via een slikput als overloop aangesloten worden op de wadi.

Er is geen overloop naar de bestaande regenwaterafvoer.

Randvoorwaarden

Waterwegen & Zeekanaal was voor dit project niet akkoord met een overloop naar het kanaal. Het regenwater kan hier dus niet gebufferd worden met een vertraagde lozing in het kanaal. Daarom werd een alternatief uitgewerkt waarbij het regenwater 100% ter plaatse geïnfiltreerd wordt, zonder aansluiting op de bestaande regenwaterafvoermogelijkheden.

Uitvoeringsaspecten

De verbinding van de wadi en infiltratievoorziening werd gerealiseerd door een straatkolk. Er werd hier geopteerd voor een straatkolk omwille van de zandvang en het robuuste gekende systeem voor openbaar domein.

De wadi bevindt zich in een graslandschap en gaat dankzij de zwakke taluds op in het landschap. De functie van water op deze locatie komt ten goede voor de fauna en flora.

Investeringskost

De prijs van het project bedraagt 143.997,47 euro excl. btw. Dit komt neer op 1,50 euro per m² verharde oppervlakte.

 

de kijkuit Beernem

Werking en onderhoud

Aanvankelijk stond de wadi constant gevuld met water, dit was niet de bedoeling. Na onderzoek is gebleken dat het probleem gecreëerd werd tijdens de uitvoering, namelijk compactering van de grond. De waterdoorlatendheid werd daardoor verhinderd. Sinds aanpassing (grondwerken) werkt het ontwerp uitstekend.

De wadi wordt extensief beheerd en laat ook de mogelijkheid tot begrazing toe. De wadi ligt in een privaat perceel met erfdienstbaarheid voor waterinfiltratie.

De frequentie van het onderhoud is 5x/jaar en kost jaarlijks 1.000 euro.

We hebben uit dit project geleerd dat wadi’s tijdens de werffase gevrijwaard dienen te blijven van werfverkeer en materiaalopslag. Het beschermen van de wadi’s wordt sedertdien opgenomen in het bestek en staat verder beschreven in de richtlijnen van Vlario.

Contactpersoon

Studiebureau Jonckheere – info@studiebureaujonckheere.be

beernem kijkuit

Toegepaste maatregelen

×