Verkaveling A. Farnèselaan – Gaverlandstraat Beveren

Locatie
Binnengebied A. Farnèselaan – Gaverlandstraat - Pareinpark Melsele
Opdrachtgever
Interwaas – Waasse Landmaatschappij – Kantoor Gerry Smet – Gemeentebestuur Beveren

Ontwerper
Alpha-studieburo bvba
Realisatie
2013-2018 en 2017-2022
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Vanuit de verkaveling zijn vier fietsverbindingen naar het verbindingsfietspad, één hiervan werd uitgevoerd via een houten brug over de buffer/infiltratiezone die tegelijkertijd een aantrekkingspunt is binnen de omgeving.
verkaveling Beveren

Beschrijving

Het betreft de verkaveling van een binnengebied gelegen tussen de  A. Farnèselaan en Gaverlandstraat. Het eerste deel omvat 36 loten bouwgrond voor eengezinswoningen type half open en gesloten bebouwing in het gebied aansluitend op de bestaande A. Farnèselaan.

Het tweede deel betreft een groter geheel dat gesitueerd kan worden tussen de Molenbeekvallei, de N70 en de A. Farnèselaan, “Meersen-Zuid” genaamd. Dit deel bestaat uit 91 loten voor eengezinswoningen type half open of gesloten bebouwing en 3 loten voor meergezinswoningen (totaal 64 appartementen).

Alle verhardingen op het privé domein (kavels) dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg. Iedere woning zal het regenwater van de daken opvangen en hergebruiken en/of infiltreren, en zal enkel het overtollige water afvoeren naar de nieuwe RWA-riolering. De wegen horende tot het openbaar domein worden ingericht met een gescheiden rioleringsstelsel.

In het project werd een bovengrondse buffer als een kwaliteitsvol landschappelijk element aangelegd. De buffer wordt geïntegreerd in het landschap bij het fietspad en maakt het aangenaam voor de huidige en toekomstige bewoners die in deze omgeving een stukje recreatie kunnen terugvinden als trage weggebruikers.

Randvoorwaarden

Vóór de aanleg van de verkaveling bestond het gebied uit akkers en weilanden waarvan de afwatering voorzien was naar de Waterloop 0S.003 (2de categorie).   De afwatering van de weilanden gebeurde via twee grachten, de eerste voor een zone van ± 26.000 m², de tweede voor ± 29.000 m².   Deze afwatering diende opgeheven te worden.

Gezien het gebied als woonuitbreidingsgebied gezoneerd is, was het toegelaten de zone te verkavelen voor woningbouw.

  • Het hemelwater volledig bufferen en infiltreren van de verhardingen op eigen terrein.
  • De bestaande waterloop niet belasten met extra hemelwater.
  • De inrichting van het gebied inclusief groenaanleg, aanleg dijk en fundering verbindingsfietspad alsook de aanleg van de aansluitingsfietspaden was ten laste van de verkavelaar.

De afdeling Water van de Provincie legde een buffercapaciteit op:

  • Verkaveling Deel 1: buffercapaciteit 330 m³/ha.
  • Verkaveling Deel 2 & 3: buffercapaciteit 430 m³/ha.
verkaveling Beveren

Uitvoeringsaspecten

Aan de waterloop werd een winterbedding gegeven met een breedte van ± 6 m, die tevens dient als strook voor het onderhoud van de waterloop.

Door de gemeente werd een verbindingsfietspad ontworpen om de Gaverlandstraat en Viergemeet te verbinden langs de bestaande vijver en de nieuwe waterloopbuffer voor de waterloop en de verkavelingsbuffer (infiltratie) die de verkaveling afbakent.

Langsheen het fietspad werd de nodige buffer/infiltratie/groenzone aangelegd om het overtollige hemelwater op te vangen, te bufferen en lokaal te infiltreren.

verkaveling Beveren

Er worden nieuwe bomen aangeplant in de straten en langst de verbindingsfietspaden, in de verkavelingen  (175 stuks). Er worden nieuwe ‘heesters, hagen, bodembedekkers en grasmatten’ aangeplant in de straten en langst de verbindingsfietspaden, in de verkavelingen (3600 m²).

Er zijn infiltratiestroken voorzien voor maximale regenwater infiltratie (80m² strook / 420m² verharding en 27 m² strook / 255m² verharding).

De parkeervakken en afslagvak (aangelegd in grasdallen) en keerpunt (kassei) wateren hun overtollige regenwater af naar de groenzone met buffergrachten. De verhardingen in de speelstraat wateren af naar het groen en de straatkolken.

Vanuit de verkaveling zijn vier fietsverbindingen naar het verbindingsfietspad, één hiervan werd uitgevoerd via een houten brug over de buffer/infiltratiezone die tegelijkertijd een aantrekkingspunt is binnen de omgeving en zich tegelijkertijd volledig in de omgeving integreert door de natuurlijke uitstraling en gebruikte materiaal (hout). Dit is juist op de plaats waar de inloop van het hemelwater uit de verkaveling wordt voorzien.

Langsheen het verbindingsfietspad werden rustpunten aangelegd in de vorm van kleine steigers, in de bestaande buffervijver en in het nieuwe waterloopbuffer voor de waterloop, waarop men kan genieten van het mooie uitzicht en rust.  Naast de verkaveling werd een groenbuffer gerealiseerd tegenover het Pareinpark (KMO zone) in plaats van de betonstrook (was opslagruimte bouwmaterialen).

beveren

Door deze landschappelijke elementen wordt het landschap waardig en kwaliteitsvol ingevuld en is het een aantrekkingspool voor fauna en flora.  O.a. reigers en ganzen vinden hun weg ernaartoe. Er zijn voldoende groenzones om streekeigen vegetatie aan te planten.

Ter vervanging van de weilanden werden aanplantingen aangelegd en bomen geplant in overleg met de groendienst van de gemeente.  Een speelstraat zal worden aangelegd om jonge gezinnen aan te trekken en de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Hiervoor zijn ook een groot gedeelte van de garages (autoverkeer) verzameld in de laan G waar geen woningen zijn.

beveren

Investeringskost

De kostprijs van de eerste fase bedraagt 542.544,96 euro excl. btw, de tweede fase kostte 1.800.357,58 euro excl. btw.

Het verbindingsfietspad en de brug werden aangelegd op kosten van de gemeente.  De gemeente draagt aldus bij tot een landschappelijke meerwaarde in de zone van de verkaveling.

Werking en onderhoud

De woningen dienen nog gebouwd te worden, de voetpaden zijn nog aan te leggen en de groenaanplanting dient nog aangelegd te worden. Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na aanleg.

Voorlopig worden enkel de bermen en buffer onderhouden. De frequentie van het onderhoud wordt heden geraamd om 4x per jaar.

De buffer is onderhoudsvriendelijk uitgevoerd, gemakkelijk toegankelijk, de hellingen werden in deze optiek ontworpen.

Contactpersoon

Beveren – Bert Vertenten – 037501804

Toegepaste maatregelen

×