Tweekleinewegenstraat Leuven

Locatie
Tweekleinewegenstraat Heverlee
Opdrachtgever
Leuven

Ontwerper
Leuven
Aannemer
Aannemer Vanhoeyveld
Realisatie
2020-2021
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Voor de heraanleg wordt zoveel mogelijk onthard. Dit principe zal later ook toegepast worden bij vergelijkbare straten.

Download PDF

tweekleinewegenstraat

Beschrijving

Het project betreft de heraanleg van de Tweekleinewegenstraat. De straat wordt een woonerf met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Tegelijk koppelt de stad in de straat een heraanleg aan ontharding op grote schaal. Ruim 1.500m² verharding wordt vervangen door waterdoorlatend materiaal zoals groenvakken, waterdoorlatende betonstraatstenen,…. Enkel het noodzakelijke wordt verhard.

Het basisidee achter deze klimaatadaptieve aanpak is ‘alleen verharden wat verhard moet worden’, d.w.z. de rijbaan en de toegangen van opritten of garages. De veranderingen in het klimaat liggen aan de basis om ontharding als topprioriteit voorop te stellen, naar waterhuishouding en de grondwatertafel toe. De ontharde delen worden vergroend ten voordele van het hitte-eiland-effect, de biodiversiteit en de luchtkwaliteit. Hierbij wordt met een doordachte plantenkeuze gewaakt over de verhouding tussen evaporatie en consumptie door de planten enerzijds en de infiltratie in de ondergrond rond de planten anderzijds.

Waar het kan, wordt er onthard en wordt er waterdoorlatend materiaal gebruikt. Zo wordt over het vlakke gedeelte van de rijweg gewerkt met waterdoorlatende betonstraatstenen. De parkeervakken worden aangelegd met betonnen grasdallen en de vakken met fietsenrekken in waterdoorlatende kasseiverharding.

Bovendien worden er meerdere extra groenvakken toegevoegd in de straat en wordt gewerkt met verschillende types van infiltratiekommen (verschillende groottes, met of zonder overloop, met of zonder compartimentering,…).

Randvoorwaarden

Helling en breedte van een gedeelte van de straat: In het vlakke, smalle gedeelte werd gekozen voor waterdoorlatende materialen. In het hellende, bredere gedeelte werd voor minimale verharding gekozen en wordt compartimentering in de infiltratiekommen voorzien.

Type en grootte van aanpalende percelen: Toekomstige bouwprojecten langs de straat zullen worden opgelegd om hemelwaterneutraal te ontwerpen.

Enkel bovenbouw: Door het bestuur werd als bijkomende randvoorwaarde gesteld dat enkel de bovenbouw rijp was voor heraanleg. Bijgevolg werd gekozen voor een louter functionele verharding en maximale ontharding.

tweekleinewegenstraat

Uitvoeringsaspecten

Er werd voor dit project gebruik gemaakt van betonstraatstenen, grasdallen, waterdoorlatende kasseiverharding en infiltratiekommen.

De ontharding van de Tweekleinewegenstraat biedt via een co-productief en ontwerpend onderzoek een kans om de ‘woonstraat van de toekomst’ te projecteren in een klimaatadaptieve stad. De stad wil daarmee ontwerpprincipes scherpstellen, om deze toe te passen in gelijkaardige woonstraten waar de ontharding snel kan worden uitgevoerd (onder meer gezien dit gaat om lokale woonstraten en dit geen grote wijziging impliceert in de verkeerscirculatie).

In de Tweekleinewegenstraat bestaat al een duidelijk draagvlak bij een gedeelte van de bewoners voor een verregaande heraanleg, gelet op de reeds actieve inbreng van een buurtcomité en van individuele bewoners.

De transformatie van de straatprofielen zal bijdragen aan het temperen van mogelijke hittestress in de publieke ruimte en in de woonomgeving, en zal zorgen voor meer infiltratie en vertraagde afvoer van regenwater.

In het ontwerp speelt de dualiteit tussen de soort bebouwing ook een rol, waarbij er enerzijds kleinere, gesloten bebouwing zijn en anderzijds grote, vrijstaande woningen.

Ook de nabijheid van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg behoort tot de sociale aspecten van dit project, zowel wat betreft bewoning als parkeerdruk.

De bestaande huizen worden niet afgekoppeld, maar de mensen met een groter perceel zullen in de toekomst hemelwaterneutraal moeten bouwen.

Participatie burger

Er waren twee inspraaksessies waar buurtbewoners hun mening gaven over het voorontwerp en definitief ontwerp.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en het onderhoud volgt na aanleg.

Contactpersoon

Stad Leuven – Stijn.VanHerck@leuven.be

 

Toegepaste maatregelen

×