Tuinwijk Schelle

Locatie
Ertbornstraat, Nelson Mandelastraat en Jacques Gansackerstraat te Schelle
Opdrachtgever
VMSW nv

Ontwerper
Quadrant bvba
Realisatie
2020
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Een padenstructuur en sterk vergroende woonstraten spelen een prominente rol in het ontwerp.
schelle tuinwijk

Beschrijving

Het ontwerp van de openbare ruimte kent een opvallend landschappelijke insteek. Een padenstructuur en sterk vergroende woonstraten spelen een prominente rol in het ontwerp. Het project ontplooit zich op deze wijze in de landelijke omgeving.

De kleine grachten worden uitgewerkt met aan één zijde een afboording in houten palen. De overzijde met een talud. De gracht in de centrale as wordt aan beide zijde voorzien van een zachte talud.

Het bufferbekken wordt ingericht als speelzone/grasveldje. Bij hevige neerslag zal het laagste deel dienst doen als buffering voor hemelwater.

Het hemelwater afkomstig van het toekomstig openbaar domein en de nieuwe woningen kan bij extreem noodweer  overstorten naar de bestaande waterloop die vervolgens loost in de officiële waterloop Maaibeek – 3de categorie in het lager gelegen groengebied.

Randvoorwaarden

Infiltratie in de projectzone is beperkt gelet op het ondoorlatende karakter van de ondergrond. Er dient ingezet te worden op buffering.

 

schelle tuinwijk

Uitvoeringsaspecten

Bij de berekening van de debieten werd het volledige project in rekening gebracht alsook de bestaande woningen die reeds afwateren in de geïntegreerde gracht (omgeving Korte Nieuwstraat/Eduard van Hoofstatstraat).

De nodige buffercapaciteit wordt gerealiseerd in de grachten en infiltratie- en bufferbekken (Wadi).

De verharding tussen de Urban Villa’s is lager gelegen dan de vloerpas, zodat geparkeerde auto’s hier niet beeldbepalend zijn. Hier is de verharding volledig waterdoorlatend aangelegd, en voorzien van een slikker die aansluit boven het overstortpeil in het grachtensysteem.

De centrale gracht is breder en uitgevoerd met zachte taluds waarin meerstammige bomen op organische wijze zijn ingeplant.

schelle tuinwijk

Het hemelwater wordt bovengronds in grachten en een bufferbekken gebufferd en geïnfiltreerd. Ondanks de beperkte beschikbare rooilijnbreedte is er hier toch een grachtensysteem aangelegd. Dit is mogelijk gemaakt door de keuze voor een smal rijwegprofiel, waarbij de parkeerstrook ook als uitwijkstrook fungeert, en de grachten aan de kant van de woningen af te boorden met een houten wand in plaats van een talud. Door het smalle rijwegprofiel wordt ook de snelheid van het autoverkeer sterk beperkt.

De vormgeving van de grachten en het bufferbekken wordt ondersteund door de vormgeving van de toekomstige fietsostrade en de fietsverbinding naar de Tuinlei, op deze manier is de verwerking van het regenwater een onderdeel van het ontwerp, en geen opvulling van restruimte.

Bij de aansluiting van de gracht op de Maaibeek zal een kunstwerk gebouwd worden dat zorgt voor een beperkte lozing.

In twee toekomstige fases zullen er nog een 100-tal extra wooneenheden en bijhorende wegenis worden aangelegd. Er is voor deze fases reeds een inschatting gemaakt naar verharde oppervlaktes op basis van de structuurschets, en ook reeds buffervolume voorzien voor deze fases in het buffersysteem.

schelle tuinwijk

Investeringskost

De prijs bedraagt 1.029.202,72 euro (incl. btw).

Werking en onderhoud

Het onderhoud bestaat uit het intensief en extensief (2x/jaar) maaibeheer.

Contactpersoon

Yelena Theyssens – yelena.theyssens@quadrant.be – 02 757 09 00

schelle tuinwijk

Toegepaste maatregelen

×