Transformatie bedrijventerrein De Campagne in Maldegem

Locatie
Rootweg/Roterij/Vlaskote/Liviastraat/Krommewege/Industrielaan/Vliegplein/Steenhouwerslaan/Nijverheidslaan, Maldegem
Opdrachtgever
Veneco en Gemeentebestuur Maldegem

Ontwerper
Studiebureau Arcadis
Aannemer
Uitbreiding : Stadsbader
Renovatie: in deelfasen, eerste deelfase start juni 2023 (Verhelst), overige deelfases in studie nog aan te besteden
Realisatie
Uitbreiding: 2021-2022, renovatie: 2023-2028
Waar
Wijk
Situatie
Heraanleg bestaande situatie, Bedrijventerrein

Beschrijving

De gemeente Maldegem, Veneco, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer transformeren samen het bedrijventerrein ter hoogte van Krommewege, Vliegplein, Steenhouwerslaan en Industrielaan. Naast de heraanleg van het bestaande terrein (125 ha) komt er ook een uitbreiding, goed voor ongeveer 23,5 ha extra bedrijventerrein.

De grootste uitdaging voor het bedrijventerrein is de waterhuishouding. Het bestaand bedrijventerrein werd gebouwd op het begin van 4 stroomgebieden: richting Adegem De Beeke, richting Maldegem de Begijnewatergang en de Crommewegewatergang, richting Kleit de kampelbeek. Op elk van deze waterlopen is er een problematiek van wateroverlast, niet enkel afwaarts maar ook op het bedrijventerrein is het risico op wateroverlast aanzienlijk.

Om het risico op wateroverlast te vermijden werd een concreet plan uitgewerkt voor het bedrijventerrein en haar geplande uitbreiding.

Bij de inrichting van de bekkens in de bestaande context wordt bekeken hoe zij een structurerend beeldbepalend element kunnen zijn, of hoe er een belevingswaarde kan aan gekoppeld worden.

Randvoorwaarden

De diverse bufferbekkens werden verankerd in het PRUP Krommewege, alsook werd in het PRUP een strengere hemelwaterverordening opgelegd voor de bestaande bedrijven (300m³/ha). Voor de bufferbekkens diende te worden voldaan aan volgende randvoorwaarden:

 • Infiltratiebekken met noodoverlaat naar de Begijnewatergang
  • Volume: minimaal 9.200m³
  • ten minste 1,85ha
  • Maximaal 1,5m diep
 • Infiltratiebekken met noodoverlaat op de Beke
  • Volume: minimaal 5.500m³
  • : ten minste 1,1ha
  • Maximaal 1,5m diep
 • Infiltratiebekken met noodoverlaat op Kampelbeek
  • Volume: minimaal 12.200m³
  • ten minste 2,45ha
  • Maximaal 1,5m diep

Naast bovenvermelde voorwaarden is een goede inpassing, technisch en ruimtelijk van belang. Zodat de bekkens hun functie kunnen vervullen en tevens ankerpunten vormen binnen het bedrijventerrein en het bedrijventerrein op een duurzame manier kan functioneren door een maximale benutting van beschikbare ruimte.

 

Uitvoeringsaspecten

Voor elk stroomgebied zal voorzien worden in een infiltratie- en bufferbekken om zo het water maximaal ter plaatse te houden waar het valt, te infiltreren en vertraagd af te voeren.

Daarnaast wordt ook voorzien in de aanleg van een gescheiden stelsel, door de grote verharde oppervlaktes af te koppelen van de collector naar de RWZI wordt een grotere efficiëntie bekomen van de werking van de RWZI.

Voor 2 van de 4 afwateringsrichtingen zijn de infiltratiebekkens ingepast binnen de uitbreidingszone.

Via een meerdaagse workshop is hiervoor het concept uitgewerkt. De bekkens zijn zichtbaar aanwezig en vormen een structureel en een beeldbepalend element. Door de vormgeving wordt een aaneengesloten oost-west georiënteerde blauw- of groen-as gecreëerd, waarlangs een trage fietsweg is ingericht met een hoge belevingswaarde.

De bodem van de bekkens loopt waar mogelijk traag af van ca -0,4m tot -1,5m diepte. Zonder heraanvoer van teelaarde, wordt er maximaal ingezet op een natuurlijke begroeiing op schrale bodem. Plaatselijk kan er nog worden bijgezaaid.

Participatie burger

Een maximale ontsluiting van de groen en blauwe aders, voor zowel de buurt als de werknemers op het bedrijventerrein waren één van de uitgangspunten bij het ontwerp. Dankzij een goede doorwaadbaarheid met aansluitingen op het bestaande weefsel, vinden de burgers heel snel hun weg naar de aangelegde paden.

Later kunnen bij  de inpassing van recreatieve elementen zoals vlonderpaden, picnicbanken, nestkasten voor vogels, … de gebruikers en passanten betrokken worden.  Dit zal worden voorzien eens er zicht is op de werking van de bekkens:

 • hoe vaak en tot waar vullen ze zich,
 • hoe verloopt de infiltratie,
 • wat is de werking in de zomer, in de winter,
 • welke fauna en flora ontwikkelt zich,

Investeringskost

De renovatie van het bestaand bedrijventerrein werd geraamd op 10 miljoen euro.

Werking en onderhoud

Eens de diverse deelprojecten uitgevoerd zijn en alle verharde oppervlaktes zijn aangesloten naar de bekkens zal het ontwerp kunnen geëvalueerd worden.

Er wordt gekozen voor een onderhoudsvriendelijk concept. Door in te zetten op natuurlijke begroeiing op schrale bodem, en slechts plaatselijk in te zaaien, zal het onderhoud beperkt zijn.

Het onderhoud zal extensief zijn, met mogelijks een aantal semi-intensief gemaaide paden doorheen stroken die slechts sporadisch onder water zullen staan.

Contactpersoon

Vancanneyt Sander – Gemeente Maldegem – 050/728609
Nel Van Renterghem – Veneco

Toegepaste maatregelen

×