Sportpark Kadijk Pelt

Locatie
Kadijk Pelt
Opdrachtgever
AGB Pelt en Fluvius

Ontwerper
Evolta NV
Realisatie
2018-2020
Waar
Park
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
De natuurlijk vormgegeven bufferinfrastructuur voor regenwater maakt door zijn lijvigheid een duidelijk en zichtbaar deel uit van het sportpark.
kadijk pelt

Beschrijving

De aanleg van een sportpark bestaande uit een nieuwe kantine (niet in onderhavige opdracht) 3 beregende voetbalvelden en 1 kunstgrasvoetbalveld, een overdekte fietstalling, een parking voor +/- 120 wagens, krachtbalveld, duveltjesveld en een Finse piste, allen uitgerust met eigen afwatering en buffering on site.

Indeling was grotendeels omschreven in de inrichtingsschets van RUP “sportpark”, waar bij uitvoering rekening diende gehouden te worden met de aanliggende beekvallei. Het voorzien van de nodige bufferinfrastructuur voor regenwater was dus één van de voornaamste factoren ter determinatie van het initieel totaalconcept van het nieuwe sportpark “Kadijk” te Pelt. Dit door het gegeven dat het geheel van akkerpercelen waarop het sportpark werd aangelegd gelegen in de lagere gedeelten reeds een vrij vochtige zone betrof, en de waterbuffering op het terrein ook dienst moest doen voor een lokaal RWA-stelsel dat geregeld met overstromingen te kampen had.

Vandaar dat de natuurlijk vormgegeven bufferinfrastructuur voor regenwater door zijn lijvigheid een duidelijk zichtbaar deel uitmaakt van het sportpark.

Ook werd uitgebreid gebruik gemaakt van waterdoorlaatbare en waterpasserende bouwmaterialen ter realisatie van de (half)verhardingen. Dit door waterdoorlatende betonstraatstenen in de parkeerzone, siergrasbetontegels in de onmiddellijke omgeving van de nieuwe kantine en met steenslag vernagelde en grasvegetaties voor de onverharde ontsluitingen van kleedruimte tot de voetbalvelden.

Het resultaat is een fraai sportpark waar hemelwater grotendeels rechtstreeks de grond in trekt of gravitair via bermen in de waterbuffering terecht komt, en waardoor het budgettair onderdeel aan ondergrondse infrastructuur tot een minimum kon herleid worden.

Randvoorwaarden

Invulling van de velden, ontsluitingen en andere doorgangen conform het vigerend RUP, de van toepassing zijnde reglementering betreffende buffering van hemelwater, toegankelijkheid tot publieke gebouwen, inrichting van parkings en afstandsregels tot waterlopen.

kadijk pelt

Uitvoeringsaspecten

Er wordt gebruik gemaakt van waterdoorlatende betonstraatstenen, poreuze betonbuizen, esthetische grasbetontegels,…

Het is de betrachting om de waterbuffering op een zo serene en natuurlijk ogende wijze in te plannen in het landschap, rekening houdend met het grillige bodempeil van de naastgelegen waterloop en de hellingen in het terrein. Grondwerken aan de voetbalvelden werden, rekening houdend met de vigerende normen qua verkantingen voor voetbalvelden, tot het minimum herleid, door afweging van de inplanting van de voetbalvelden.

Investeringskost

De kostprijs van het project bedraagt 2.125.000 euro excl. btw (zonder kantine). Dit komt gemiddeld neer op 72,5 euro/m² per m² verharde oppervlakte.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na uitvoering.

Contactpersoon

Evolta nv – Hans.sysmans@evolta.be

Toegepaste maatregelen

×