Sportcomplex Herk-de-Stad

Locatie
Ursulinenstraat Herk-de-Stad
Opdrachtgever
Gemeente Herk-de-Stad

Ontwerper
Technum-Tractebel Engineering
Aannemer
NV Hegrola
Realisatie
2013
Waar
Plein
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
De aanleg van de parking en buitenruimte werd een uitdaging qua invulling van de waterbeheersing.

Download PDF

sportcomplex herk-de-stad

Beschrijving

Het Herks stadsbestuur, de Sint-Martinusscholen en privépartner ISB-MP Pellikaan startten in zomer van 2009 met de bouw van een nieuw sportcomplex in de wijk Daelersveld, vlakbij de campus Ursula van de Sint-Martinusscholen.

Het sportcomplex omvat een grote sporthal die de organisatie van internationale wedstrijden mogelijk maakt. Naast de sporthal zijn er vergaderruimte, kleedkamers, sanitair, een refter en enkele kantoorruimtes voorzien. Op de eerste verdieping een boulderzaal.

Randvoorwaarden

Er dient rekening gehouden te worden met een minimale afvoer naar waterloop van 3de categorie naar overstromingsgevoelig gebied, een maximum aan parkeerplaatsen en maximale boscompensatie.

De aanleg van de parking en buitenruimte werd een uitdaging qua invulling van de waterbeheersing. Gezien de infiltratiemogelijkheden niet eenduidig waren dient er ingezet te worden op buffering met vertraagde afvoer.

sportcomplex herk-de-stad

Uitvoeringsaspecten

Buffering met vertraagde afvoer, gezien de infiltratiemogelijkheden niet eenduidig waren. De verharde oppervlakten van de parking bedraagt  4.475 m² en is in ongeveer gelijke delen aangesloten op 4 buffergrachten. In totaal wordt 97 m³ gebufferd. De verharde oppervlakte van de oostzijde van de sporthal bedraagt 891m³ en wordt aangesloten op een wadi en bufferbekken van 62m³.

D.m.v. knijpopeningen worden de doorvoerdebieten beperkt. De verzamelde doorvoerdebieten worden telkens aangesloten op het bufferbekken aan de westzijde van de sporthal. Het hemelwater afkomstig van de sporthal wordt deels hergebruikt in de sanitaire installaties en het restwater, samen met omringende verhardingen afgevoerd naar het westelijk bufferbekken.

Het volume van dit bekken onder de noodoverlaat bedraagt 208m³. Het lozingsbediet naar de langsliggende Winterbeek wordt beperkt d.m.v. een wervelventiel tot 20l/s/ha.

sportcomplex herk-de-stad

Gezien de parking gelinkt is aan de sporthal en de schoolomgeving wordt deze zeer intensief gebruikt. De parkings werden uitgevoerd in grasdallen, gevuld met grind. De afwatering van het overtollige water van de parkings werd voorzien in lange langsgrachten voorzien van kleine stuwen. De directe omgeving van de sporthal omvat een pad in klinkers en een terrasaanleg eveneens in klinkers. Deze klinkerverhardingen wateren af naar de groenstroken.

Het deel wegenis werd uitgevoerd in asfalt, hellend aangelegd naar de waterdoorlatende parkings en/of groenstroken.

De grachten en de wadi hebben een gewone grasbegroeiing en worden benut als speelelement in de droge perioden. Het westelijk bekken heeft een natuurlijke begroeiing.

Bomenrijen zorgen voor schaduw en groenstructuur en capteren ook een deel van de verharde oppervlaktes. De juiste boomkeuze was moeilijk gezien erg variërende de droog- en nat situaties langs de grachten. De boscompensatie bedraagt 2.000m² waardoor een groen beeld gecreëerd wordt.

Investeringskost

Het eindbedrag der werken bedraagt 703.722,83 (incl. BTW), verdeeld onder Fluvius, Kaso en de stad).

Werking en onderhoud

Groenonderhoud en onkruidbeheersing (14-daags).
De bomen aan de rand van de buffergrachten hebben het moeilijk.

Contactpersoon

Jan Celis – 013/380331

herk-de-stad
herk-de-stad

Toegepaste maatregelen

×