Spanjaardshoek Maldegem

Locatie
Spanjaardshoek Maldegem
Opdrachtgever
Aquafin NV en Maldegem

Ontwerper
Antea Group NV en Gebroeders Van Den Berghe
Realisatie
2017
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Het water wordt maximaal geïnfiltreerd in verschillende wegbermen en groenvakken.

Beschrijving

In de straten Spanjaardshoek, Heulendonk en Kruisken is riolering aangelegd. Hiervoor loosde de straten nog in de langsgrachten. Er werd maximaal ingezet op infiltratie.

Het water wordt maximaal geïnfiltreerd in verschillende wegbermen en groenvakken. Grachten worden met behulp van stuwen vertraagd afgevoerd.

Randvoorwaarden

Om wateroverlast stroomafwaarts van de Watergang van de Grote leegte te vermijden zou een buffering van 260m³ en lozing van 20 l/s per ha verharde oppervlakte nagestreefd moeten worden.

Om geen ondergrondse buffervolumes te moeten bouwen en om niet te moeten onteigenen, worden alle bermen en groenvakken maximaal benut als waterberging en infiltratie.

Uitvoeringsaspecten

Aandacht voor detail ontwerp is noodzakelijk, de afwatering van elk klein stukje moet in detail bekeken worden. Het gaat hier om een druk bereden straat met veel sluipverkeer. De verkeersremmende maatregelen en fietspaden verhogen de leefbaarheid van de buurt.

Er is veel buffering en infiltratievolume voorzien waardoor zo goed als alles geïnfiltreerd wordt. Dit project was destijds een voorloper op vlak infiltreren via bermen. Een heel groot deel van de wegenis gaat naar de bermen en er is bijna nergens een kolk te zien.

Er werd binnen het project ook vergroend.

Spanjaardshoek Maldegem

Investeringskost

€1.317.925,15 (bovengemeentelijk)
€ 1.355.000,00 (gemeentelijk)

De prijs aangesloten verharde oppervlakte bedraagt  bedraagt 45 euro per m² (inclusief wegenis en DWA riolering).

Vergelijking t.o.v. klassieke aanleg: Er is voornamelijk minder buffer volume nodig aangezien 2,2 hectare niet wordt afgevoerd naar de RWA-riolering. Dit komt neer op 2.2ha*260m³/ha = 572m³ buffering minder aan 500 euro/m³ = 286.000 euro meer in geval klassieke afvoer.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht. Enkel opwaarts van de helling diende een kolk bij geplaatst te worden.

De groendienst beheert de grasstroken en de wegenis wordt door de gemeente beheerd. De grachten worden jaarlijks gemaaid, bermen worden door de aangelanden onderhouden.

Naar onderhoud toe doet de gemeente twee maaibeurten per jaar (bermen en wadi’s tussen fietspad en rijbaan), er zijn ook diverse eigenaars die zelf het gras maaien in de wadi (als er geen water in staat). De bermen tussen fietspad en perceelsgrens zijn volgens de GAS-reglementering door de aanpalende eigenaar te onderhouden. Vroeger maaiden we er ook reeds de bermen, dus heeft dit amper verschil naar onderhoudskost toe. Prijs per lopende meter berm was in het laatste onderhoudsdossier 0,16 euro per lopende meter (ongeacht breedte berm).

Plaatsen waar nutsleidingen vernieuwd worden, moeten naderhand op een correcte manier heraangelegd worden.

Contactpersoon

Aquafin – info@aquafin.be
Gemeente Maldegem – info@maldegem.be

Toegepaste maatregelen

×