Verkaveling Schippersbos Boortmeerbeek

Locatie
Kroonprinses Elisabethstraat, Hertogin van Brabantplein, Kantoorstraat te Boortmeerbeek
Opdrachtgever
Durabrik NV en Matexi Projects nv

Ontwerper
Quadrant bvba
Aannemer
Houwelyckx en Vanhoeyveld
Realisatie
2018
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling

Beschrijving

Wat direct opvalt in deze nieuwe wijk is de groene buitenaanleg voorzien van een natuurlijk bufferbekken, bomen die achteloos zijn ingeplant en eenvoudig gehouden materialen. Het is een vloeiende symbiose tussen groen, waterbuffering en herkenbare woonstraten.

Het ontwerp hield rekening met de gefaseerde ontwikkeling en de bestaande groenstructuur. Deze werd versterkt door het toevoegen van groene stroken en een bebost perceel zodat het effect van een groene wijk werd versterkt.

Randvoorwaarden

Het hemelwater afkomstig van de wegenisverhardingen zal gebufferd en geïnfiltreerd worden in een buffergracht. Een noodoverloop naar de bestaande riolering in de Postweg wordt voorzien.

Het hemelwater afkomstig van de daken zal gebufferd en geïnfiltreerd worden in een ondergronds buffer/infiltratiesysteem per lot (min. 5 m³, min. diepte 1,8m). Er is geen noodoverloop of huisaansluiting naar de nieuwe RWA-riolering.

schippersbos boortmeerbeek

Uitvoeringsaspecten

Het hemelwater afkomstig van de openbare wegenis in de verkaveling wordt gravitair afgevoerd via een nieuwe gracht en infiltreert in het bufferbekken. Er wordt een overstort voorzien naar de bestaande gracht die door het project loopt.

Het ontwerp hield rekening met de gefaseerde ontwikkeling en de bestaande groenstructuur. Deze werd versterkt door het toevoegen van groene stroken en een bebost perceel zodat het effect van een groene wijk werd versterkt.

Investeringskost

Fase 1: 385.384,41 euro incl. btw.
Fase 2: Bedrag aanbesteding bedraagt 1.928.913,76 euro incl. btw.

schippersbos boortmeerbeek

Werking en onderhoud

Het onderhoud gebeurt door Fluvius. Extensief maaibeheer van de wadi’s. De frequentie van dit onderhoud is 2x per jaar.

De jaarlijkse kost van het onderhoud bedraagt in fase 1 3.200 euro en in fase 2 4.300 euro.

Contactpersoon

Quadrant bvba – 027570900 – yelena.theyssens@quadrant.be

Toegepaste maatregelen

×