Edegemsesteenweg in Kontich

Locatie
Kontich
Opdrachtgever
Aquafin NV en Kontich

Ontwerper
Antea Group NV
Realisatie
2018
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Het speelplein met de soepkom en soeplepel is een echte eyecatcher.
Soeplepel Kontich

Beschrijving

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel (RWA-as in centrumgebied Kontich) en een nieuwe herinrichting van de bovenbouw in de buurt van 2 speelomgevingen.

Het water wordt maximaal geïnfiltreerd in verschillende infiltratiekommen en een grote speeltuin. Onder deze speeltuin is eveneens een groot bufferbekken aangebracht om water van opwaartse straten vertraagd af te voeren.

Randvoorwaarden

Het tracé van onderhavige project begint aan de Antwerpsesteenweg en volgt volledig de Edegemsesteenweg om tot slot aan te sluiten ter hoogte van het kruispunt Boniverlei – N171 Expressweg. Gezien de rechtlijnigheid van het project en het gravitaire verval van het gebied in de richting van de beekvallei zijn de scenariovarianten beperkt en is er minieme variatie mogelijk met betrekking tot het tracé. Wel werden er verschillende scenario’s uitgewerkt m.b.t. het beheersen en afvoeren van hemelwater. Tevens werd de mogelijkheid tot infiltratie in dit projectgebied mede onderzocht. De afvoer van het RWA-systeem werd aangesloten op de waterloop Edegemsebeek rekening houdende met de door de provincie dienst waterbeleid opgelegde randvoorwaarden.

Tussen de Helenaveldstraat en de N171 is een reservatiestrook gelegen voor de mogelijke ontwikkeling van de ringweg (de verbindingsweg N1 – N171), dewelke is opgenomen in het, Masterplan 2020, streefbeeldstudie – GRUP. Wanneer en of deze zal uitgevoerd worden is echter onduidelijk. Bovendien is deze zone gemarkeerd als overstromingsgevoelig gebied waardoor het niet is aangewezen om hier een bufferbekken te voorzien.

Er werd gekozen om maximaal opwaarts te bufferen en maximaal te infiltreren. Ter hoogte van het kruispunt De Villermontstraat, Pluysegemstraat en Ed. Tinellaan is een pleintje gelegen, waar een een buffervoorziening gebouw werd, met daarboven een infiltratievoorziening. In het wegenisontwerp werd een buffergracht en infiltratiekommen geïntegreerd, waar mogelijk. Afwaarts werden de bestaande grachten opgewaardeerd.

Soeplepel Kontich

Uitvoeringsaspecten

Er werden HDPE buizen diam 2.4m geplaatst als ondergronds bufferbekken.

Het vasthouden van regenwater in de openbare ruimte van de gemeente Kontich met tegelijkertijd het verweven van plantsoenen en park als hoogwaardige groene elementen versterkt de ecologie en biodiversiteit binnen de woonkern. Het waterplein fungeert als groene speelomgeving voor kinderen en biedt een plaats voor bewoners om elkaar te ontmoeten.

Participatie burger

Er werd een infomoment gegeven voor de bewoners.

 

 

Soeplepel Kontich

Investeringskost

De totaalprijs van het project bedroeg 5.231.304,52 euro.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht.

De groendienst beheert de grasstroken, de wegenis wordt door de gemeente beheerd, de grachten en onderhoud van de ondergrondse bekkens gebeurt door Aquafin.

  • Toezicht bufferbekkens: 3-maandelijks, onderhoud (ad hoc)
  • Grachten: 2-jaarlijks maaien, ruimen (ad hoc)
  • Groen: standaard groenonderhoud

Contactpersoon

Technische dienst Kontich of Aquafin – liselotte.dewaele@aquafin.be

Toegepaste maatregelen

×