Rozenwijk Kasterlee

Locatie
Pioenroos, Ganzerik, Bosroos, Egelantier, Duinroos te Kasterlee
Opdrachtgever
VMSW nv

Ontwerper
Quadrant bvba
Aannemer
Roos
Realisatie
2019
Waar
Wijk
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
De woonstraten takken allen aan op een centrale groene as die als verbindend lint er doorheen slingert.
rozenwijk kasterlee

Beschrijving

Door de renovatie van deze wijk kreeg deze een nieuwe groene aanblik. De woonstraten takken allen aan op een centrale groene as die als verbindend lint er doorheen slingert. Dit groen lint doet niet alleen dienst als infiltratie- en buffervoorziening maar is ook de trage, veilige as doorheen de wijk tot aan het buurthuis. Deze groene as rijgt letterlijk alles aan elkaar en brengt mensen samen.

Randvoorwaarden

De nodige buffercapaciteit wordt gerealiseerd in de grachten en infiltratie- en bufferbekken (Wadi).

Uitvoeringsaspecten

Het hemelwater afkomstig van het toekomstig openbaar domein en de nieuwe woningen wordt gravitair afgevoerd via buizen, zowel nieuwe als bestaande, en via grachten en aangesloten op de bestaande waterloop die vervolgens loost in de officiele waterloop “Kemelbeek” – 3de categorie in het lager gelegen groengebied.

De nodige buffercapaciteit wordt gerealiseerd in de grachten en infiltratie- en bufferbekken (Wadi). Infiltratie in de projectzone is mogelijk gelet op het doorlatende karakter van de ondergrond.

Het project omvat de ontwikkeling van een wijk met een centrale blauw-groene as. Het groene karakter accentueert de wijk, fungeert als verbindingszone en verhoogt de leefkwaliteit binnen de wijk. De centrale as wordt versterkt door de integratie van doorsteken voor voetgangers. In de groenzone worden verlichting en zitbanken geplaatst. Daarnaast wordt een speelplein met buurthuis voorzien. Het open buffer –en infiltratiesysteem van grachten wordt op zachte en natuurlijke wijze in de blauw-groene as geïntegreerd.

De blauw-groene as wordt geaccentueerd door deze aan te leggen in een monoliet betonverharding. De open grachten meanderen door de as en worden ondersteund door een voetgangerspad, eveneens in beton, en geflankeerd door zitmogelijkheden.

De woonstraten kennen een profiel met een smalle rijbaan in betonstraatstenen met hiernaast een kruisings- en parkeerzone in kassei. Hierdoor oogt de rijbaan visueel smal, maar is er toch voldoende ruimte om te parkeren. Het groene karakter van de wijk wordt zoveel mogelijk door getrokken door middel van straatbomen.

Bij de aansluiting van de gracht op de Kemelbeek is er een kunstwerk gebouwd met schuif en overstort.

Ten slotte worden de verschillende voetgangersverbindingen aangelegd als een meanderend betonpad.

rozenwijk kasterlee

Investeringskost

Het bedrag voor de aanbesteding bedroeg 1.765.477,66 euro incl. btw.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht. Het onderhoud gebeurt de eerste 2 jaar door de aannemer, daarna door de gemeente. Extensief onderhoud gebeurt 2x per jaar en er is voor- en najaarsbemesting.

De kost van het groenonderhoud bedraagt 1.459,09 euro.

Contactpersoon

Quadrant bvba – 027570900 – yelena.theyssens@quadrant.be

 

rozenwijk kasterlee
rozenwijk kasterlee

Toegepaste maatregelen

×