Rashoevewijk Heist-op-den-Berg

Locatie
Fase 1: Rashoevestraat, Zandvoorstraat, Brugerheidestraat, Halfbunderstraat, Drieshoevestraat; Fase 2: Iepestraat, Sparrestraat, Essestraat, Eikestraat
Opdrachtgever
Gemeente Heist-op-den-Berg

Ontwerper
Sweco (Talboom)
Realisatie
2021
Waar
Wijk
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Onder de vorm van een participatietraject kreeg de gedroomde Rashoevewijk vorm.
rashoevewijk heist-op-den-berg

Beschrijving

De bestaande Rashoevewijk wordt gekenmerkt door zeer brede rijbaanprofielen, afgeboord door groenstroken met hoogstammen en smalle voetpaden langsheen de rooilijn. Het zijn de bomen die in eerste instantie voor een belangrijke problematiek zorgen: de wortels komen omhoog en zorgen voor opstuwing van de voetpaden.

Gezien de uitgestrektheid van de wijk, zou louter de heraanleg van de voetpaden een zeer hoog bedrag vereisen: meer dan 800.000 euro. “Met zo’n investeringsbedrag kan je meer”, redeneerde het lokaal bestuur. Met een vernieuwde aanpak kan de problematiek rond de wateroverlast én de verkeersproblemen in één keer een oplossing krijgen. Met de verfraaiing van de wijk wordt ook de leefbaarheid verbeterd.

Randvoorwaarden

Draagvlak bij de buurt: gebaseerd op data
De wateroverlast die in het verleden zeer uitgesproken was, vormt een bijzonder gevoelig topic in de woonwijk. Bovendien heeft de lokale sociale huisvestingsmaatschappij het plan om de bestaande woonwijk uit te breiden met nieuwe woningen (en dus nieuwe verhardingen).

Dit werd opgevangen in een apart waterproject waarin verschillende externe partners hun steentje bijdroegen: rioolbeheerder Pidpa, brandweer Heist-op-den-Berg, provincie Antwerpen en lokaal bestuur Heist-op-den-Berg gingen samen aan de slag, ondersteund door studiebureau Talboom (nu: Sweco).

Hoewel de sociale huisvestingsmaatschappij alles op alles zet om het verhaal van de waterhuishouding in deze nieuwe wijkuitbreiding 100% sluitend te maken, blijft dit voor de bewoners moeilijk te verteren. Het lokaal bestuur heeft daarom zoveel als mogelijk rationele en objectieve data verzameld.

Er werd breder gekeken dan de wijk alleen: Zo heeft Pidpa in een aparte opdracht de afkoppelingen laten onderzoeken op het industriegebied, gelegen ten noorden van de Rashoevewijk.

Verder is een aparte modellering doorgevoerd door het studiebureau Talboom (nu Sweco): hierin is de interactie tussen de waterloop, het bestaande bufferbekken en de riolering van de wijk onderzocht. Uit deze studie bleek al gauw dat de wateroverlast te wijten is aan de hoge verhardingsgraad van de wijk. Het nieuwe ontwerp voor woonwijk werd ook gemodelleerd: een significante verbetering was merkbaar!

Financiële plaatje
Er is uitvoerig gezocht naar subsidies en andere financiële middelen om het dossier te ondersteunen.

Het project is uiteindelijk opgesplitst in fases; bovendien is gekozen voor een financieel haalbare variant. De basisprincipes van het ontworpen masterplan houden uiteraard stand.

rashoevewijk heist-op-den-berg

Brede aanpak, innovatieve insteken
In het dossier werden verschillende elementen aan elkaar gekoppeld. Zo worden de inzichten van de modellering van de waterloop verbonden aan deze van de modellering van de wijk.

Aanvullend werd het aanpalende industrieterrein tegen het licht gehouden. Parallel aan dit traject voert Heist-op-den-Berg een participatieproject uit.

Tot slot voert ook provincie Antwerpen ingrepen uit het in kader van de waterproblematiek: zo is het bestaande, gemeentelijk bekken langsheen de Rashoevebeek overgedragen aan de provincie. Zij zullen dit bekken verder optimaliseren.

rashoevewijk heist-op-den-berg

Uitvoeringsaspecten

Het project werd nog niet uitgevoerd. Het budget voor het totaaldossier is opgenomen in het meerjarenplan van het lokaal bestuur.

Participatie burger

De inwoners van de wijk zijn vanaf het uittekenen van de eerste krachtlijnen van het ontwerp betrokken geweest. Concreet werden er verschillende publieke evenementen georganiseerd.

Op een zomerse zaterdagvoormiddag werden alle inwoners van de Rashoevewijk uitgenodigd in de lokale parochiezaal. Hier konden de inwoners in een eerste instantie al hun verzuchtingen en wensen kwijt onder de vorm van een informatiemarkt. Met ondersteuning van drie sets van panelen, bevroegen verschillende moderatoren (zowel van het studiebureau en het lokaal bestuur, als van de betrokken externe partners) de mensen.

Met een groepje van tien enthousiaste vrijwilligers zijn er na het eerste participatiemoment werkgroepen georganiseerd. In deze werkvergaderingen gingen lokaal bestuur, studiebureau en vrijwilligers samen aan de slag rond verschillende thema’s:
– Mobiliteit
– Woonstraten (straatbeeld)
– Buurtpleintje

Tussentijds werd er teruggekoppeld naar het grotere publiek onder de vorm van een informatiemarkt: de verschillende panelen toonden het ontwerp en zoomden in op de verschillende woonstraten.

Een laatste keer is teruggekoppeld met de werkgroep van vrijwilligers: hier zoomden we in op de bemerkingen die de buurt maakte op de laatste informatievergadering.

Een slotmoment om het participatietraject af te ronden staat nog op de planning. Hier stelen we voor wat er met de burgerinput is gedaan: het concrete herinrichtingsproject wordt voorgesteld. Ook geven we de planning van de uitvoering mee.

rashoevewijk heist-op-den-berg

Investeringskost

– Fase 1: 905.750 euro; groeningrepen fase 1: 95.000 euro
– Fase 2: 600.000 euro; groeningrepen: + 65.000 euro.
Totale projectbudget: 1.665.750 euro.

Werking en onderhoud

Het project werd nog niet uitgevoerd.

Omwille van het corona-virus liep het dossier vertraging op. Ook een mogelijke opportuniteit op vlak van financiële ondersteuning (i.e. subsidies door Pidpa) zorgt voor enige temporisering in het trajectverloop.

Daarom is het budget voor de uitvoering van de werken opgenomen in jaar 2022 van het meerjarenplan van Heist-op-den-Berg.

Contactpersoon

Ruth Vandecan – rvdc@heist-op-den-berg.be – 015 22 86 38
Projectpagina: www.heist-op-den-berg.be/rashoevewijk 

Toegepaste maatregelen

×