Marnixlaan Overijse

Locatie
Marnixlaan in Overijse
Opdrachtgever
Overijse

Ontwerper
SWECO Belgium
Realisatie
2019
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Het bekken werd geïntegreerd in een nieuwe groene belevingsruimte met ruimte voor beperkte festiviteiten of rustplaats.
marnixlaan overijse

Beschrijving van het project

Oorspronkelijk was het plein een groot rondpunt in gras met enkele bomen.

De Marnixwijk kent op verschillende plaatsen wateroverlast bij hevige neerslag.  Daarnaast zijn er ook problemen met te frequente overstortwerking afwaarts van de wijk in de Nellebeek. De hoge afvoer in de Nellebeek zorgt ook mee voor wateroverlast in de afwaartse deelgemeente Eizer.

Er werd een visie uitgewerkt om via bronmaatregelen zoveel mogelijk water in de wijk zelf te houden. De eerste fase van deze visie was gericht op de meest frequente wateroverlastproblemen in de Marnixlaan zelf. Er werd een bufferbekken met vertraagde doorvoer uitgebouwd om de grote debieten die over de sterk hellende straten afstromen op te vangen en de woningen die aan de overzijde staan hiervan te vrijwaren.

Het bekken zal ook een deel van het water infiltreren, maar de grootste volumes zullen momenteel vertraagd afgevoerd worden. In de toekomst kan het systeem makkelijk omgevormd worden tot een infiltratievoorziening, afhankelijk van of er andere maatregelen binnen de wijk genomen moeten worden.

Verder werd er gekeken om maximaal te ontharden waar mogelijk binnen het projectgebied. Er werd gekozen om de parkeervakken van de brede Marnixlaan te ontharden en te voorzien van grasbetontegels.

Randvoorwaarden

Het bekken werd geïntegreerd in een nieuwe groene belevingsruimte die ruimte liet voor beperkte festiviteiten of rustplaats tijdens een wandeling.

De maatregel past binnen een grotere hemelwatervisie van de wijk die gericht is op bronmaatregelen en die gefaseerd kan uitgewerkt worden.

Uitvoeringsaspecten

De buffering werd maximaal voorzien binnen de aanwezige ruimte (900m³). Hiervoor werd een gedeelte van de wegenis ingenomen langs de oostelijke zijde van de vroegere groenzone.

Momenteel sluit het bekken afwaarts nog aan op de gemengde strengen. In de toekomst is het de bedoeling om volledig af te koppelen en meer in te zetten op infiltratie (verdere fasering van hemelwatervisie voor deze wijk).

Participatie burgers

Er werd een infomarkt georganiseerd voor de bewoners.

Investeringskost

De totale kost bedraagt 985.000 euro excl. btw.

Werking en onderhoud

Het regenwater komt in het bekken via grotere roosters. De gemeente staat in voor het onderhoud ervan.

Contactpersoon

Aquafin: info@aquafin.be

gemeente Overijse: info@overijse.be

marnixlaan overijse

Toegepaste maatregelen

×