Kleindokkaai Gent

Locatie
Kleindokkaai Gent
Opdrachtgever
Stad Gent en Farys

Ontwerper
Stad Gent
Realisatie
2019
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
De kaai is nu groener en heeft maritieme elementen die verwijzen naar de vroegere havenfunctie.
kleindokkaai gent

Beschrijving

Kleindokkaai is een deelproject in de gefaseerde realisatie van een 4 km lange recreatieve promenade voor voetgangers en fietsers rondom de oude dokken. De aanleg van dit deel van de promenade is belangrijk in functie van de bereikbaarheid van de school die gebouwd wordt in de Koopvaardijlaan. De kaai is nu groener en heeft maritieme elementen die verwijzen naar de vroegere havenfunctie.

Hoewel laden en lossen zal toegestaan worden, wordt de auto ondergeschikt. Het karrenspoor van slechts 2,4m breed benadrukt het verkeersluwe karakter.

Alle huidige autoparkeerplaatsen verdwijnen. Er worden 6 fietsenstallingen type Gent, verspreid over het zuidelijk deel, voorzien.

De bestaande inritten blijven bereikbaar, ter hoogte van de inritten worden vlakken aangelegd in greskeien. Door middel van maritieme elementen en fietsenstallingen wordt foutparkeren tegen gegaan.

De nieuw aan te planten bomen zijn van eerste orde en hun posities zijn afgestemd op de gevelarmaturen openbare verlichting in functie van voldoende licht op de promenade. Twee oorspronkelijke stalen masten worden behouden als bevestigingspunten voor enkele groenslingers.

Randvoorwaarden

Behoud van het maritiem-industrieel karakter van de kaai: Het concept gaat uit van de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw portaalkranen te introduceren op de kaaien. Hiertoe worden de bestaande kraansporen op het noordelijk deel van de Kleindokkaai bewaard.

Op de kop van de kleindokkaai wordt de Sobemai-kraan geplaatst. In functie van het behoud van het historisch beeld worden ook de bestaande treinsporen en draaicirckels bewaard. Bijkomende maritieme elementen (vb. wagons, ankers, kettingen, masten, …) versterken het beeld.

Enkel verharding voorzien wat functioneel strikt noodzakelijk is. Hierbij gaat men er van uit dat iedere verharding intensief moet gebruikt worden.

Uitvoeringsaspecten

Gebruik van hoogwaardige materialen: De heraanleg gebeurt voornamelijk met kasseien, met uitzondering van de loper (aan waterzijde) en karrenspoor (aan gevelzijde) die uitgevoerd worden in een uitgewassen monoliet beton. Indien mogelijk worden de bestaande kasseien hergebruikt.

Inbreng van groen: aanplanten van bomen en gebruik van gazon in combinatie met wadi’s en lage begroeiing. Er werd ontworpen met ‘maximaal vergroenen’ en ‘infiltratie’ in gedachten. De verhardingsbalans is negatief.

Rioleringsstelsel: Het aanwezige gemengd rioleringssysteem wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Het overgrote deel van de verharde oppervlaktes hellen af en infiltreren in de groenzones. De wadi’s in het zuidelijk deel van de Kleindokkaai faciliteren dit.

kleindokkaai gent

Participatie burger

Buurtbewoners kregen een toelichting van het concept voor de aanleg van de Kleindokkaai. Vervolgens konden er vragen gesteld worden en suggesties gegeven worden. In de mate van mogelijkheid werden deze meegenomen in het definitieve ontwerp.

Investeringskost

De investeringskost bedraagt 976.715 euro incl. btw.

Werking en onderhoud

Aandachtspunten: Wadi’s blijven heel lang vol met water staan, de infiltratiecapaciteit blijkt hier onvoldoende. Dit is te wijten aan het feit dat de wadi’s zich bevinden in de nabijheid van de kaaimuren en met dat door de jaren heen de ondergrond door het gebruik van de kaai volledig verdicht is geraakt.

Contact

Demyttenaere Kurt –  Kurt.demyttenaere@stad.gent – 09/266 83 24 

Toegepaste maatregelen

×