Herwaardering Sint-Amandsbeek Roeselare

Locatie
Weidestraat 20 tot Honzebroekstraat 32 in Roeselare
Opdrachtgever
Aquafin NV

Ontwerper
Bureau Cnockaert nv
Realisatie
2022-2023
Waar
Straat
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
De loop van de Sint-Amandsbeek wordt weer in het straatbeeld gebracht door middel van infiltratievijvers en groenzones.
roeselare sint-amandsbeek

Beschrijving

De Sint-Amandsbeek is op dit moment een grote, gemengde moerriool die ingebuisd is langsheen het tracé. De initiële bedoeling was om deze te saneren, door er een DWA-collector naast te leggen en daarna in open profiel te voorzien. Snel werd duidelijk dat dit niet haalbaar is doordat deze te diep ligt (zou heel veel plaats innemen) en er nog te veel overstortwater op terecht komt (geurhinder). De beek blijft dus ingebuisd. Door het voorzien van wadi’s en vijvertjes langsheen het tracé wordt de oorspronkelijke loop wel weer in het straatbeeld gebracht. Op lange termijn, wanneer de gemengde zijstraten afgekoppeld worden, kunnen eventueel weer enkele delen in open profiel voorzien worden.

Na uitvoering zal deze waterloop een belangrijke RWA-as vormen waar het hemelwater van veel zijstraten, nu nog met gemengde riolen, kan op aansluiten.

Het hemelwater van de projectzone zelf watert maximaal af richting de infiltratiezones. Dat zijn onder meer infiltratiestroken, groene zones, wadi’s, infiltratiekommen,….

Per straat werd bekeken wat haalbaar is. Een wandelpad slingert doorheen dit groenblauwe netwerk en het is ook mogelijk om er eenvoudige speeltuigen langs te implementeren.

De rijweg van de Godelievewijk wordt versmald en heringericht zodat er ruimte vrij komt voor bronmaatregelen. Het hemelwater dat terecht komt op straat watert integraal af naar deze groenzones.

Ook de woningen zullen zo optimaal mogelijk afgekoppeld worden naar de infiltratievoorzieningen. Eigenaars van woningen worden tevens aangemoedigd door de afkoppelingsdeskundigen om zoveel mogelijk hemelwater te laten infiltreren op eigen terrein.

De nieuwe groenzones worden waar mogelijk verbonden met bestaande groenzones, waardoor er een groenblauw netwerk ontstaat doorheen de wijk én de aangrenzende wijken. Het versterkt de samenhang en biodiversiteit van de wijk en bovendien zal water hier in de toekomst voor een meerwaarde zorgen in plaats van voor overlast.

Randvoorwaarden

De oude visie van stad Roeselare bestond er in om bestaande waterlopen in te buizen en om te vormen tot grote riolen. Vandaag willen we van die oude visie af en trachten we uit deze moerriolen RWA-assen te creëren. De Sint-Amandsbeek in Roeselare is er hier een van, zo is dit project ontstaan.

roeselare sint-amandsbeek

Uitvoeringsaspecten

Nog geen uitvoeringsplannen.

Participatie burgers

De burgers van de Godelievewijk worden betrokken en geïnformeerd via infovergaderingen. Uiteindelijk zullen de bewoners, die uitkijken naar het creatieve ontwerp, de vruchten plukken van het klimaatbestendige ontwerp. Het zal hen niet alleen beschermen tegen natte voeten, het maakt hun buurt ook veel gezelliger en fijner om in te wonen.

Ze zullen ook aangemoedigd worden om het hemelwater te infiltreren op eigen terrein.

roeselare sint-amandsbeek

Investeringskost

Het totale project wordt geraamd op ongeveer 5.500.000 euro

Werking en onderhoud

De groene voorzieningen zullen meer onderhoud vragen van de groendienst, maar er kan ook ingezet worden op een ietwat ‘wildere’ begroeiing. Ongemaaide stukken gras en bloemenweides zorgen immers voor meer biodiversiteit. Deze mentaliteit moet ook doorgetrokken worden naar het onderhoudsprogramma.

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na uitvoering.

Contactpersoon

Bureau Cnockaert nv – 056/31.17.02 – marieamelie.cnockaert@cnockaert.be

roeselare grondplan

Toegepaste maatregelen

×