Herinrichting Groenenhoek te Berchem

Locatie
Florent Cootmansplein en omliggende straten te Berchem
Opdrachtgever
District Berchem & Water-link i.s.m. Aquafin

Ontwerper
Stad Antwerpen (Stadsontwikkeling - Ontwerp en Uitvoering publieke ruimte), Aquafin NV en Willemen Infra NV – Regio Noord
Realisatie
Mei 2018 – November 2019
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Het verruimde en vergroende Florent Cootmansplein levert speelruimte op voor de kinderen uit de buurt.

Beschrijving

Binnen dit project werden de Arbeidersstraat, Woningenstraat, Groenenhoekstraat, Lambert Briesstraat, Spoorwegstraat en Florent Cootmansplein te Berchem volledig vernieuwd, zowel wat betreft de bovenbouw als wat betreft de riolering. Er werd ingezet op een maximale lokale infiltratie van het regenwater. Het Florent Cootmansplein werd onthard en vergroend.

Op basis van het grondonderzoek bleek ter hoogte van de projectzone een goed doorlaatbare bodem en dieper gelegen grondwatertafel aanwezig. Daarom was het een logische keuze om het regenwater van de straten en de zo maximaal mogelijk afgekoppelde woningen ter plaatse te bufferen en infiltreren. In alle straten werd een poreuze infiltratiebuis aangelegd alsook werden de bovengrondse parkeerstroken van waterdoorlatende verharding voorzien. Om ook de grotere regenbuien te kunnen bufferen en infiltreren werd ter hoogte van het Florent Cootmansplein een groot infiltratieveld aangelegd. Met dit infiltratieveld werd het voorheen quasi volledig verharde plein volledig omgevormd in een groenblauw hart van de wijk.

Het verruimde en vergroende Florent Cootmansplein levert speelruimte op voor de kinderen uit de buurt. Zo worden er speelelementen geïntegreerd in het infiltratieveld. De inrichting van het plein als woonerf biedt bijkomende speelveiligheid.

Cootemansplein Berchem

Randvoorwaarden

Tijdens het ontwerp diende rekening gehouden te worden met de lokale randvoorwaarden. De meest stroomafwaarts gelegen ruimte voor een mogelijk infiltratieveld was in de Spoorwegstraat langsheen een spoorweg in ophoging. Omwille van stabiliteit technische en financiële redenen werd deze locatie niet weerhouden en werd het infiltratieveld gelokaliseerd op het centrale plein in de wijk. Op het plein kon de wadi op een veiligere manier geïntegreerd worden. Met de plaatsing van een afwaartse overstort wordt het regenwater maximaal ter plaatse gehouden.

Uitvoeringsaspecten

Het infiltratieveld werd ingezaaid met een soortenmengsel dat bestand is tegen de afwisseling van natte en droge omstandigheden.

Het gaat hier om een woonwijk met veel jonge gezinnen. Met het ontwerp werd een veilige speel- en aangename verblijfsruimte gecreëerd. Er werd ingezet op een vergroening in de wijk met een aanplant van in totaal 140 nieuwe bomen.

Om het sluipverkeer in de wijk terug te dringen, werden enkele straten als een enkelrichting straat ingericht.

 

Cootemansplein Berchem

Participatie burger

Er werden infomomenten voor de bewoners/betrokken stadsdiensten georganiseerd waarbij de ontwerpplannen telkens werden besproken.

Investeringskost

De totale kost van dit project bedroeg 2.885.453,90 euro.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht.

De groendienst beheert de groenvoorzieningen. De wegenis wordt onderhouden door de stad. Water-link staat in voor het rioolbeheer.

Het onderhoud verloopt volgens gangbare onderhoudsfrequensties en er zijn geen bijkomende jaarlijkse kosten.

Contactpersoon

Aquafin – info@aquafin.be

Toegepaste maatregelen

×