© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens
© Frederik Beyens

Florent Cootmansplein Groenenhoek Antwerpen

Locatie
Florent Cootmansplein en omliggende straten te Berchem
Opdrachtgever
District Berchem & Water-link i.s.m. Aquafin

Ontwerper
Stad Antwerpen, Aquafin NV en Willemen Infra NV – Regio Noord
Aannemer
Aannemingen Van Wellen (wegenis- en rioleringswerken) en THV Donkergroen (speelterrein)
Realisatie
Mei 2018 – November 2019
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Het verruimde en vergroende Florent Cootmansplein levert speelruimte op voor de kinderen uit de buurt.
Cootmansplein Berchem
© Frederik Beyens

Beschrijving

De wijk Groenenhoek te Berchem (Antwerpen) werd heringericht volgens een totaalplan voor het opwaarderen van de buurt. Een geïntegreerd waterbeheer, een attractieve, groene verblijfsruimte en aandacht voor verkeersveiligheid zijn de basis ingrediënten van het ontwerp.

Het Florent Cootmansplein werd van gevel tot gevel onthard en vergroend en biedt waterbuffering voor een groot deel van de wijk. Op basis van het grondonderzoek bleek ter hoogte van de projectzone een goed doorlaatbare bodem en dieper gelegen grondwatertafel aanwezig. Daarom was het een logische keuze om het grasveld te laten fungeren als een zichtbaar onderdeel van het watersysteem.

Hemelwater van het plein zelf en de omliggende straten en daken wordt verzameld in dit centrale infiltratieveld. Daar wordt het gebufferd en kan het op een zichtbare manier langzaam infiltreren. In alle straten rondom werd een poreuze infiltratiebuis aangelegd alsook werden de bovengrondse parkeerstroken van waterdoorlatende verharding voorzien.

Het verruimde en vergroende Florent Cootmansplein levert speelruimte op voor de kinderen uit de buurt. Een parcours doorheen het infiltratieveld en de integratie van enkele grote speeldruppels zijn de blikvangers. Zitelementen aan de wadi nodigen uit om even te verpozen in het nieuwe groenblauwe hart van de wijk.

Cootmansplein Berchem
© Frederik Beyens

Randvoorwaarden

Gezien dit project een waterbuffer zou vormen voor een groot deel van de wijk diende dit laag genoeg gelegen te zijn om het water hiernaartoe te krijgen. De meest stroomafwaarts gelegen ruimte voor een mogelijk infiltratieveld was in de Spoorwegstraat. Deze locatie werd echter niet weerhouden omwille van technische en financiële redenen en daarenboven kon een pleintje veel meer kwaliteiten bieden voor de buurt. Op het Florent Cootmansplein werd op een veilige manier het infiltratieveld geïntegreerd. Daarbij heeft het plein een centrale ligging in de wijk.

De circulatie van de wijk werd gewijzigd voor dit project waardoor de straten rondom het plein konden omgevormd worden tot een woonerf waar enkel laden en lossen nog mogelijk is. Dit versterkt de veiligheid en de verblijfskwaliteit en creëert een nieuwe trage weg doorheen de wijk.

 

Cootmansplein Berchem
© Frederik Beyens

Uitvoeringsaspecten

Het infiltratieveld werd ingezaaid met een soortenmengsel dat bestand is tegen de afwisseling van natte en droge omstandigheden.

Er werd ingezet op een vergroening in de wijk met een aanplant van in totaal 140 nieuwe bomen. De straatbomen hebben ondergrondse, doorwortelbare bodemvolumes zodat ze kunnen uitgroeien tot volwassen exemplaren. Ze zullen de naam ‘Groenenhoek’ in de toekomst weer alle eer aandoen.

Participatie burger

Er werden infomomenten voor de bewoners/betrokken stadsdiensten georganiseerd waarbij de ontwerpplannen telkens werden besproken.

Cootmansplein Berchem
© Frederik Beyens

Investeringskost

De totale kost van dit project bedroeg 2.885.453,90 euro.

Werking en onderhoud

Het ontwerp werkt zoals verwacht.

De groendienst beheert de groenvoorzieningen. De wegenis wordt onderhouden door de stad. Water-link staat in voor het rioolbeheer.

Het onderhoud verloopt volgens gangbare onderhoudsfrequenties en er zijn geen bijkomende jaarlijkse kosten.

Contactpersoon

Aquafin – info@aquafin.be of Stad Antwerpen – District.Berchem@antwerpen.be

Toegepaste maatregelen

×