Heraanleg Mallaardparking Ninove

Locatie
Mallaardstraat Ninove
Opdrachtgever
Stad Ninove

Ontwerper
Talboom group
Realisatie
2019-2020
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Alle regenwater werd voorzien om ter plaatse te infiltreren via waterdoorlatende verhardingen en wadi’s.

Download PDF

ninove

Beschrijving

De doelstelling van dit project was het opwaarderen van een parkeerterrein langs de Mallaardstraat. De parking situeert zich tussen een KMO-zone en een woonwijk. De Mallaardstraat vormt een belangrijke ontsluitingsweg vanuit het centrum naar de ring rond Ninove.

Door de opwaardering van het terrein tot een volwaardige parking werd een oplossing geboden voor de hoge parkeerdruk in de nabijgelegen woonwijk en kwam er een stimulans voor bezoekers van de stad om net buiten het centrum te parkeren en te voet naar het centrum te gaan.

De projectzone werd aangelegd als randparking in waterdoorlatende materialen. De dubbele bomenrij langsheen de Mallaardstraat, welke typerend is voor deze straat, werd behouden. De bestaande struiken werden vervangen door lager groen (inheems bloemrijk gazon en zones met vaste planten). Op de parking werd in de aanplant voorzien van 14 nieuwe bomen.

Zowel het reliëf van de bestaande parking als de verharding van de ondergrond zorgde ervoor dat het water relatief snel afgevoerd werd richting Dender. De algemene visie en meerwaarde van de heraanleg was dat men geen aansluiting wou voorzien op een riolering of waterloop. Alle regenwater werd voorzien om ter plaatse te infiltreren via waterdoorlatende verhardingen en wadi’s.

Randvoorwaarden

Rekening houden met de aanwezigheid van een Aquafincollector onder deze parking, waardoor technische voorzieningen dienden te gebeuren bij de uitvoering der werken.

ninove

Uitvoeringsaspecten

De rijweg van de parking werd aangelegd in kws. Het hemelwater dat hierop valt loopt af naar de naastgelegen groenzones en wadi’s waar het kan infiltreren in de bodem.

De parkeervakken werden aangelegd in roosterelementen gevuld met gras en zijn waterdoorlatend. Voor de uitstapstroken, gelegen tussen de parkeervakken, en de markering van de vakken worden de roosterelementen gevuld met antraciet resp. lichtgrijze tegels. De aangepaste parkeerplaatsen, laadplaatsen voor elektrische wagens, fietsenstalling en voetpaden werden aangelegd met grijze, waterdoorlatende betonstraatstenen.

Het project is niet voorzien van RWA leidingen. Het regenwater infiltreert ter plaatse door gebruik te maken van waterdoorlatende materialen of watert af naar naastgelegen groenzones waar het kan infiltreren. Tussen de parking en de Mallaardstraat werden wadi’s voorzien met een breedte van 2,25m.

ninove

Investeringskost

De prijs bedraagt 663 804,35 euro (inclusief btw).

Werking en onderhoud

In de oude toestand bestond de parking uit steenslagverharding. Door veelvuldig gebruik gedurende lange tijd werd deze steenslag zodanig verdicht dat de waterdoorlaatbaarheid ervan minimaal was. Ook de helling ervan richting de Dender was een negatief aspect.

Door de heraanleg, waarbij de verhardingen afhellen naar de waterdoorlaatbare parkeerzones, in plaats van naar De Dender, werd een optimale infiltratie van het regenwater bereikt.

Achteraan de veel gebruikte parking werd een steile talud voorzien. Door het niet tijdig inzaaien/beplanten hiervan, zijn er bij ingebruikname problemen geweest met de waterhuishouding hiervan. Er wordt verwacht dat dit zichzelf zal oplossen na het voorzien van de nodige groenvoorzieningen.

De prijs voor het onderhoud bedraagt 13.250 euro (inclusief BTW).

ninove

Groenonderhoud:

 • Maaien van grasmatten.
 • Verwijderen van onkruid in plantvakken + plaatsen van lavagranulaat t.h.v. plantvakken.
 • Eerste 2 jaar – beheer van bomen:
  Het vervangen na een groeiseizoen van dode of zich slecht voordoende planten. Het onderhoud van bomen omhelst tevens het opnieuw ingraven of het vervangen van boompalen en het losmaken en opnieuw bevestigen of het vervangen van de bindsels bij elke onderhoudsbeurt (voor zover nodig). Hakken aan de voet van bomen.
 • Begieten van bomen, wanneer de vochtigheidsgraad van de wortelzone ontoereikend is. Elke begietingsbeurt omvat alle nieuwe aangeplante hoogstammen. Aan de voet van de boom wordt een opvangkuil gemaakt waarvan de diameter gelijk is aan die van de kroon. Na het begieten, en zodra het water in de grond is gedrongen, wordt de oppervlakte aan de voet van de boom geëffend en geschoffeld teneinde verdamping tegen te gaan. De begietingskuil wordt na elke begietingsbeurt heraangelegd.
 • Eerste 2 jaar – begieten van lage beplanting: er wordt gegoten tot het  grondoppervlak aardvochtig is.
 • Eerste 2 jaar – begieten van hagen: er wordt gegoten tot het grondoppervlak aardvochtig is.
ninove

Frequentie van het onderhoud:

 • Maaien van grasmatten: 2 x per jaar (vanaf maand april tot en met oktober).
 • Verwijderen van onkruid in plantvakken + plaatsen van lavagranulaat: regelmatig. Het verwijderen van onkruid in plantvakken met heesters gebeurt 2 x per jaar.
 • Eerste 2 jaar – beheer van bomen:
  Het vervangen na een groeiseizoen van dode of zich slecht voordoende planten: jaarlijks. Hakken aan de voet van bomen. 7 maal per jaar. Begieten van bomen. In het eerste onderhoudsjaar worden 12 begietingsbeurten voorzien. De begietingsbeurten beginnen aanvang april voor de nieuw aangeplante bomen. De hoogstammen worden vóór 15 mei viermaal begoten telkens wanneer per periode van 10 kalenderdagen minder dan 20mm neerslag valt. De drie volgende begietingen worden met dezelfde tussenpozen uitgevoerd tijdens het Sint-Jansschot van 10 juni tot begin juli. Tussen 1 juli en 15 september worden de bomen nogmaals 5 maal begoten met dezelfde tussenpozen. Deze bomen moeten worden begoten wanneer de vochtigheidsgraad van de wortelzone ontoereikend is.
 • Eerste 2 jaar – begieten van lage beplanting: In het eerste onderhoudsjaar worden 6 begietingsmomenten voorzien. De lage beplantingen worden vóór 15 mei driemaal begoten telkens wanneer per periode van 10 kalenderdagen minder dan 20mm neerslag valt.
 • Eerste 2 jaar – begieten van hagen: In het eerste onderhoudsjaar worden 10 begietingsmomenten voorzien. De hagen worden vóór 15 mei driemaal begoten telkens wanneer per periode van 10 kalenderdagen minder dan 20mm neerslag valt.

Uit evaluatie bleek dat het (bestaande) groen iets te nipt werd ingeplant. Bij volgende projecten zal hiervoor meer ruimte dienen gereserveerd te worden.

Contactpersoon

Ann D’Hauwer – openbare.werken@ninove.be – 054/50 50 50

Toegepaste maatregelen

×