Heraanleg Kennedyplein Zaventem

Locatie
J.F. Kennedyplein 2 in Zaventem
Opdrachtgever
Zaventem

Ontwerper
Quadrant bv
Aannemer
Liema
Realisatie
2021
Waar
Plein
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Van verwaarloosde plek met oneigenlijk gebruik als parking tot aangename groene en bruikbare ruimte.
kennedyplein Zaventem

Beschrijving

Het plein was een verwaarloosde plek met nog enkele waardevolle bomen. Het werd oneigenlijk gebruikt als parkeerterrein. Vooral de afwatering van het hemelwater was aan verbetering toe.

Het doel was om deze plek te versterken tot een ‘aangename groene en bruikbare ruimte’. Het concept van de wegenis wenst een drietal voordelen te combineren:

Beperkte infrastructuur en inname van de groene zone
Verhardingen worden beperkt door een combinatie van open en gesloten betonstraatstenen. Zo blijft heel de wijk toegankelijk voor de brandweer, hulpdiensten en verhuisfirma’s zonder dat de volledige rijbreedte volledig verhard is. Op deze manier krijgen we een groen karakter dat aansluit bij het parkgevoel.

Toegangen en toegankelijkheid
De toegangen van de gebouwen zijn via deze infrastructuur vlot bereikbaar voor laden en lossen maar laten niet toe te parkeren binnen deze stroken.

Waterbeheersing site
Zowel het wegenisprofiel als de opbouw ervan zijn bedoeld om de verhardingen te beperken. Er werd in het plein een zacht glooiende waterbuffer voorzien die bij zeer hevige buien de wateroverlast kan opvangen. Hierdoor zijn de gebouwen en voortuinstroken gevrijwaard van wateroverlast en hinder. Het plein is een bruikbaar plein, bedoeld voor een mengeling aan gebruikers: ouderen, gezinnen en jongeren. Een centrale toegang die inspeelt op de looplijnen vormt de as waarrond de ontspannende functies en rustfuncties zich clusteren:

  • Een organisch pad dat breder uitloopt in het centrum met zitbanken gericht op de hoogstambomen geeft rust. Het is een plek om te vertoeven en tevens in het zicht van activiteiten (sociale indirecte controle).
  • De site vormt samen met de randen een parkachtige structuur die uitnodigt om te wandelen, te genieten van de bomen (bestaande en nieuw aan te planten bomen).

Het geheel vormt een samenhangend verhaal: een groene spot in de wijk!

Randvoorwaarden

De site is gelegen tussen de Tomberglaan en het J.F. Kennedyplein. Binnen deze zone bevinden zich aan weerszijden appartementsgebouwen die enkel bereikbaar moeten zijn voor voetgangers en dienstvervoer zoals brandweer, verhuiswagen,…. Het aandeel parkeren is in de bestaande situatie ruim voldoende.

kennedyplein Zaventem

Uitvoeringsaspecten

Het hemelwater afkomstig van de woningen en de openbare wegenis wordt afgevoerd via een nieuw RWA-rioleringsstelsel dat uitmondt in de bestaande riolering in de Tomberglaan. Het hemelwater kan het bufferbekken in- en uitstromen via een rioleringsstreng. Er wordt gerekend met een buffercapaciteit van 250 m³ per hectare verharde oppervlakte. De gemiddelde infiltratiecapaciteit bedraagt 1,13 . 10-5, met deze waarde zal in Sirio de infiltratie gesimuleerd worden.

Er is ook voldoende buffercapaciteit voorzien voor de opvang van de dakoppervlakte van het schoolgebouw verder stroomopwaarts. Indien dit bijkomende volume ook in rekening wordt gebracht is er nog steeds een onbenut volume. Deze overdimensionering van het bufferbekken is op vraag van de gemeente Zaventem.

Indien er in een latere fase op de wachtbuis extra verharde oppervlakte wordt aangesloten, kan dit mee gesimuleerd worden. Er kan dan indien nodig in de overstortput een debietbegrenzer voorzien worden, eventueel op een hoger peil dan de bodem van het bufferbekken zodat ook in dat scenario de infiltratie maximaal blijft zonder overstorten te krijgen.

kennedyplein Zaventem

Participatie burger

Er werden infovergaderingen gehouden. Het ontwerp wijzigde doorheen het traject in samenspraak met de omwonenden.

Investeringskost

De kost bedraagt 363 416.37 euro.

Werking en onderhoud

Nog geen informatie beschikbaar. Intensief en extensief maaien 2 tot 15 keer per jaar + kruidenmengsels.

Contactpersoon

Yelena Theyssens, 02/757 09 00 – yelena.theyssens@quadrant.be

Toegepaste maatregelen

×