Everbeur Begijnendijk

Locatie
Het Everbeur Begijnendijk
Opdrachtgever
Sociaal Wonen Arro Leuven cvba-so

Ontwerper
Quadrant bvba
Realisatie
-
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Groen en water als verbindende elementen doorheen de wijk.

Beschrijving

Nieuwe woonwijk langs de Liersesteenweg in Begijnendijk. Wijk die heel groen is opgevat met beperkte verhardingen, groen bufferbekken en speelbos.

Randvoorwaarden

Momenteel vormde de steenweg een hoog punt waardoor er wateroverlast was in de omliggende wijken. Alles watert immers af naar de achterliggende Herseltseloop. Door het project een halve meter op te hogen zorgt het ontwerp ervoor dat water ter plaatse blijft. Dit wordt nog aangevuld met bijkomende maatregelen zoals de wadi, grachten, verhardingen tot het minimum beperken en een glooiing rondom het project naar de buren toe. Door op te hogen hebben we ook meer mogelijkheden om te infiltreren en omzeilen we de hoge grondwaterstand.

Uitvoeringsaspecten

De grondwaterstand bevindt zich zeer hoog, om deze reden zal het terrein ±50 cm worden opgehoogd.

Het regenwater van de wegenis loopt rechtstreeks in het infiltratiegrachtenstelsel, de huisaansluitingen van de woningen worden aangesloten op de infiltratiegrachten.

Er wordt ook een wadi voorzien. Er worden dus geen buizen voorzien voor het regenwater. Het wadi-en infiltratiegrachtensysteem zal volledig op infiltratie werken, er wordt wel een overstortmogelijkheid voorzien naar de bestaande beek ten zuid-oosten van het project maar deze zal quasi nooit in werking treden.

De waterafvoerende gracht langs de projectgrens tussen de nieuw te verwezenlijken percelen en de bestaande tuinen wordt niet aangesloten op de rest van de grachten of het bufferbekken. Hier wateren ook geen daken of verhardingen naar af, maar dient alleen maar als extra veiligheid in functie van de aanpalende tuinen. Het laagste punt van deze gracht bevindt zich ter hoogte van de bestaande gracht, op deze manier zal ook in extreme gevallen de gracht nooit naar de tuinen kunnen overlopen.

De wijk werd zo groen mogelijk ingericht door de verhardingen tot het minimum te beperken en de woonstraten te flankeren door hoogstambomen en hagen. Ook in de wadi worden enkele hoogstambomen voorzien.

De wadi bevindt zich in de inkomzone en is de grootste open ruimte binnen het project. Deze zone wordt aan 1 kant begrensd door de weg en aan de andere kant door de meergezinswoning. Door de wadi een grillige vorm te geven wordt de ruimte veel interessanter en ontstaan er samen met de geplaatste bomen leuke zit-assen.

De entree tot de wijk gebeurt langs de Liersesteenweg. Deze as wordt begeleid door 2 rijen hoogstambomen om deze toegang te accentueren. Verder wordt de steenweg gebufferd door de aanwezigheid van een speelbos met paden.

Naast groene ruimten werd er ook een plein met speelmogelijkheden gecreëerd aan de meergezinswoning. Dit plein verzorgt niet alleen de entree tot het gebouw, maar kan ook fungeren als buurtplein.

De verbinding naar de bestaande wijk is alleen mogelijk voor fietsers en voetgangers, gemotoriseerd verkeer dient te ontsluiten via de Liersesteenweg. Rond deze luwe verbinding werd tevens een rustzone met banken gecreëerd als overgang.

everbeur

Participatie burger

Het project werd reeds voorgesteld aan de omwonenden. Hun bezorgdheden worden steeds meegenomen.

Investeringskost

Het project wordt geraamd op 1.259.090,14 euro incl. btw.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na aanleg.

Contactpersoon

Quadrant bvba – 027570900  – yelena.theyssens@quadrant.be

Toegepaste maatregelen

×