Cluster Noendries Gent

Locatie
Toemaattragel, Moutstraat, Rondpunt Ottergemsesteenweg, Noendries, Ruststraat, Joos Lambrechtstraat, Fritz Debeulestraat, Frans Baurstraat en Jules Boulvinstraat Gent
Opdrachtgever
Stad Gent en Farys

Ontwerper
Conceptstudie: Stad Geng – Detailstudie: Evolta Engineers
Realisatie
2022-2024
Waar
Wijk
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
noendries gent

Beschrijving

Het volledige project omvat de integrale heraanleg van Toemaattragel, Moutstraat, Rondpunt Ottergemsesteenweg, Noendries, Ruststraat, Joos Lambrechtstraat, Fritz Debeulestraat, Frans Baurstraat, Jules boulvinstraat waarbij er wordt ingezet op:

 • De slechte kwaliteit van de wegenis
 • Gescheiden rioleringsstelsel met regenwaterafvoer-as
 • Betere verkeerskwaliteit en verhogen leefbaarheid
  • Vermijden doorgaand verkeer
  • Snelheidsremmers
  • Meer voorzieningen voor voetgangers en fietsers
 • Omgeving als verblijfs- en ontmoetingsruimte
  • Groenzones met zitbanken, verspreid over het project
  • Mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in een informele, gemoedelijke sfeer met ruimte voor spelprikkels.
 • Realiseren van een klimaatrobuust ontwerp met integratie van een deel van de groenklimaatas 4.

Randvoorwaarden

Enkel verharding voorzien wat functioneel strikt noodzakelijk is. Hierbij gaat men er van uit dat iedere verharding intensief moet gebruikt worden.

noendries gent

Uitvoeringsaspecten

Maximaal ontharden i.f.v. een kwalitatieve groene structuur: De verharding wordt beperkt en er wordt 9.500 m² groenzone voorzien binnen het ontwerp. Er worden plantenvakken voorzien en kwalitatieve bomen aangeplant.

In de Fritz De Beulestraat en de Noendries zal al het water dat valt op de verhardingen langs de gevels afgeleid worden naar de plantvakken en worden in het volledige projectgebied de parkeerstroken waterdoorlatend aangelegd.

In het doodlopende deeltje Fritz De Beulestraat aan het universitair ziekenhuis wordt de overbreedte verhard omwille van de grote hoeveelheid poorten aangelegd met lineaire grasdallen om enerzijds deze verharding te vergroenen maar anderzijds ook hier het water de kans te geven om in de bodem te infiltreren.

noendries gent

Op de groenklimaat-as worden alle verhardingen opgebroken en wordt enkel een betonnen pad van 4m breed voorzien als nieuwe aanleg. Langs de zijde van de ontwikkeling kunnen bomen aangeplant worden, aan de zijde van de oever wordt het bestaande hakhout behouden maar worden geen nieuwe bomen geplant.

In de Moutstraat wordt het groene karakter van de groenklimaat-as zo diep mogelijk in het weefsel doorgetrokken door slechts éénzijdig een voetpad aan te leggen, de parkeerstrook aan te leggen met grasvoegen en door éénzijdig een gracht in te brengen. In dit segment wordt alle regenwater aangesloten op de gracht i.p.v. op de RWA-doorvoer die hier naast aangelegd wordt.

Er wordt in dit project 30% onthard t.o.v. de huidige situatie.

noendries gent

Participatie burger

Burgers werden geïnformeerd d.m.v. een infomoment waar tijd en ruimte was voor feedback.

Investeringskost

De investeringskost bedraagt 4.165.867,78 euro.

Werking en onderhoud

Meer informatie over de werking en onderhoud volgt na uitvoering.

Contactpersoon

Bernaerdt Stijn –  Stijn.bernaerdt@stad.gent – 09/266 77 09  |

Toegepaste maatregelen

×