Clementwijk Sint-Niklaas

Locatie
Clementwijk Sint-Niklaas
Opdrachtgever
Stad Sint-Niklaas + Interwaas, Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, Waasse Landmaatschappij en Matexi

Ontwerper
Sweco Belgium en Fris in het Landschap
Realisatie
2013-2020
Waar
Wijk
Situatie
Nieuwe ontwikkeling
Het resultaat is een toekomstgericht en realistisch ontwerp met een minimale ecologische voetafdruk.
clementwijk sint-niklaas

Beschrijving

Deze duurzame kindvriendelijke wijk biedt plaats aan 700 woningen – een mix van verschillende woningtypologieën bestemd voor verschillende bewonersgroepen – en een natuurrijk en avontuurlijk stadsdeelpark van 4 ha. Waterbuffering  gebeurt via grachten en wadi’s. Het publiek domein bestaat uit leefstraten en dwarspleintjes met voorrang aan voetgangers en fietsers.

Het natuurrijke park voor jong en oud is het kloppende hart van de wijk. Het bestaat uit verschillende zones: open ruimte voor sport en buurtevenementen, speelnatuur en rustige zones. De grachten zorgen voor een functionele scheiding tussen de verschillende zones en vormen tegelijk een landschappelijk bindend element.

In de woonwijk krijgen fietsers en voetgangers voorrang. De woonvelden zijn wel bereikbaar voor auto’s, maar er is geen kriskras verkeer door de wijk. De straatjes zijn smal (4,7 m), zodat de auto er als een gast is en alleen maar kan komen laden en lossen.

Randvoorwaarden

Rekening houden met het landschap: bouwen op bolakkers, behoud grachtenstructuur, gebundelde groenstructuur, openbaar vervoer, 2 hoofdontsluitingen en parkeren op de woonvelden of bezoekersparking.

clementwijk sint-niklaas

Uitvoeringsaspecten

De afvoer van het regenwater gebeurt in hoofdzaak bovengronds, door middel van een sterk uitgebouwd grachtensysteem, aangevuld met langsdraineringen, wadi’s en enkele minimale inbuizingen. De uiteindelijke afvoer van regenwater gebeurt in westelijke richting naar de buffergracht langsheen het fietspad Mechelen-Terneuzenwegel.

De lozingen op het reeds aanwezige bufferbekken gebeuren op regelmatige afstanden en door middel van een systeem met terugslagkleppen en overstortdrempels.

De niveauregeling en afwatering tussen de verschillende grachten gebeurt zuiver gravitair en door middel van eenvoudige doorlaten en overstortdrempels. Minimaal wordt een normale waterdiepte van 80 à 100cm vooropgesteld tegen uitdroging, geurhinder en verlies van de visuele kwaliteit van de wateroppervlakten.

Op enkele plaatsen was een korte inbuizing met betonbuizen diameter 400mm nodig onder de wegenis voor de grachtverbindingen. Afhankelijk van de invulling van de woonvelden zijn in de woonstraatjes zonder gracht inbuizingen noodzakelijk voor de huisaansluitingen. Op plaatsen met onvoldoende dekking onder het maaiveld kan eveneens plaatselijk overgestapt worden naar oppervlaktegoten.

Waar mogelijk is er waterdoorlatende verharding voorzien (in relatie tot de beheeraspecten).

Speelnatuur  is niet enkel spelen in de natuur maar vooral spelen met de natuur. Een reliëfrijke zone met water en speelconstructies maakt dit dan ook mogelijk:

  • speelheuvels met uithollingen (zand en kiezel): ingezaaid met bloemenmengsel en gras
  • opbouw speelheuvel: grondlichaam in rijkere bodem, afdeklaag mineraal zandleem
  • speelgrachten met een kiezelbodem
  • een speelgoot met waterpomp
clementwijk sint-niklaas

De buurtboomgaard is  aangeplant met streekeigen ziekteresistente hoogstammen: met een bloemenweide met bolgewassen en graspaden. De aanplant van een haag (Acer campestre) versterkt de karakteristieke boomgaardsfeer.

Participatie burger

Er was regelmatig overleg met: bewoners, lokale jeugdverenigingen, interne en externe adviesraden.

Investeringskost

De prijs bedraagt 6.311.000,00 euro (exclusief ereloon en btw).

Subsidies: 1,8 miljoen euro van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (team Stedenbeleid); 912.000 euro van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; 150.000 euro van het Agentschap voor Natuur en Bos; 1,25 miljoen euro van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

 

clementwijk sint-niklaas

Werking en onderhoud

Er is een beheerplan opgemaakt en er is jaarlijks een monitoring.

Voor het beheer van de wijk/het park staat de wijkploeg van de stad gemiddeld 1 week per maand in.

Voor het gebruik en de werking van de wijk werd vorig jaar een bewonersgids opgemaakt en bedeeld aan de bewoners van de wijk.

De gids is raadpleegbaar op www.clementwijk.be/project.

Contactpersoon

Bart Van Lokeren – bart.vanlokeren@sint-niklaas.be – 03 778 32 31

Toegepaste maatregelen

×