Agnetenpark Peer

Locatie
Zuidervest - Kloosterstraat Peer
Opdrachtgever
VIVO2 i.s.m. Stad Peer

Ontwerper
Architectenbureau Atrium bv
Aannemer
Nog niet gekend
Realisatie
2022 -
Waar
Park
Situatie
Heraanleg bestaande situatie
Oud scholencomplex wordt nieuwe woonwijk met water voor nu en later.

Download PDF

agnetenhof Peer

Beschrijving

Het project is een inbreidingsproject in het hartje van het centrum van Peer. De bestaande, bijna voor 100% verharde, scholeninfrastructuur is inmiddels afgebroken en maakt plaats voor een in het groen badend gemengd woonproject. Alle lagen van het project worden duurzaam uitgewerkt (functies, stedenbouwkundig, integratie technieken,…). Een van deze lagen dewelke onlosmakelijk verbonden is met de andere lagen is het duurzaam omgaan met water. Er wordt op deze manier een meerwaarde gecreëerd voor de directe en de verdere omgeving en ruimte, lucht, groen,….

Er wordt ingezet op volgende maatregelen:

 • Ontharding
 • Opvang hemelwater
 • Recuperatie voor alle eenheden met weersafhankelijke sturing pompsystemen.
 • Water in het zicht (bovengrondse infiltratie)
 • Klimaatbestendige streekeigen beplanting – fauna en flora

Het verhaal van het duurzaam water wordt tweeledig toegepast in het project :

 • ten eerste wordt water maximaal gerecupereerd, gebufferd en geïnfiltreerd. Zo wordt water niet nodeloos afgevoerd in de bestaande riolering maar wordt het hergebruikt (spoeling wc’s) en teruggegeven aan de directe omgeving (infiltratie).
 • ten tweede wordt het rioleringssysteem maximaal ontlast door met buffering en intelligente sturing te werken zodat bij zware regenval (zoals deze in de toekomst ook frequenter zal voorkomen) het regenwater ook maximaal op het eigen terrein kan gestockeerd en gebufferd worden om later te hergebruiken en te infiltreren.

Randvoorwaarden

Voor het project is voorafgaandelijk een masterplan en een RUP opgesteld waarbij de Stad en de ontwerpers nauw betrokken waren, en zijn de krijtlijnen al conceptmatig uitgezet. Een van de belangrijke aspecten was dat het water niet ondergronds geinfiltreerd mag worden maar dat dit bovengronds visueel uitgewerkt dient te worden. Ook met de VMM zijn de nodige besprekingen geweest om tot een samenhangend, functionerend, future-proof geheel te komen.

 

Uitvoeringsaspecten

Deel 1 – waterrecuperatie (stockeren en recupereren)

Het overgrote deel van het opgevangen regenwater zal gebruikt worden als waterrecuperatie voor de spoeling van de toiletten voor alle woonentiteiten (±150 entiteiten). Hiervoor wordt onderstaande werkwijze gehanteerd:

 1. Niet-vervuild hemelwater van een groot deel van de daken wordt opgevangen in overgedimensioneerde regenwaterbekkens (kelder wordt hier verder gegoten waardoor dit kuipen worden).
 2. De volumes zijn zwaar overgedimensioneerd om hergebruik van regenwater maximaal te kunnen voorzien voor alle entiteiten op het terrein aanwezig.
 3. Er wordt een systeem uitgewerkt samen met De Watergroep waarbij een grote pompinstallatie in de kelder voorzien wordt dewelke dienst doet voor het verdelen van het regenwater (middels een tweede meter per entiteit) naar iedere aparte entiteit (voor de spoeling van de toiletten).
 4. Nadien wordt er een overloop voorzien naar de daartoe voorziene infiltratiebekkens en grachten.
 5. De Watergroep doet tevens nog onderzoek om koppeling te maken met een weerstation waar bij voorbeeld voor een zware regenval een deel van de regenwaterputten voorafgaandelijk al kan overgeheveld worden naar de gracht en infiltratiebekkens zodat bij de hevige regen voldoende opslag mogelijk is in de regenwaterputten en het water maximaal gespreid wordt over het terrein.

Deel 2 – waterinfiltratie + visualisatie

Een aanzienlijk deel water zal zichtbaar worden voorzien in de directe omgeving (grachten aan park en infiltratieslenken tussen de parkwoningen). Voordeel is dat het water maximaal op eigen terrein wordt gehouden en hierdoor ook de bestaande grondwaterspiegel in stand kan gehouden. Op deze manier ontstaat een voedingsbodem voor vogels, insecten,…. Alle bekkens en grachten worden met mekaar in verbinding gebracht (communicerende vaten), bijkomend wordt ook een deel van de daken rechtstreeks hierop aangesloten om het water sneller en langer zichtbaar bovengronds te laten infiltreren.

Deel 3 – vegetatie

Er is geopteerd voor een gevarieerde droogteresistente beplanting te voorzien waarbij maximaal aandacht wordt geschonken aan de ecologische balans.

agnetenhof Peer

Participatie burger

Over het totaalproject zijn er verschillende info momenten gehouden. Ook zijn er voorafgaandelijke besprekingen geweest met VMM, natuurpunt,…

Investeringskost

Aanbestedingsdossier wordt nog opgemaakt (nog niet bekend).

Werking en onderhoud

Project dient nog uitgevoerd te worden. Info volgt.

Contactpersoon

Architect Berger Erwin – erwin@atriumarchitecten.be

Toegepaste maatregelen

×