Alle maatregelen

Laat je inspireren door de maatregelen om Vlaanderen groen en blauw in te richten. Ga op een slimmere manier om met water.

Filters

Filter op

wis filters

Thema

Waar

Bovengrondse ruimte

Infiltratiecapaciteit

Grondwaterstand

Maaiveld

Situatie

Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Infiltratiekommen en -velden

© Frederik Beyens
© Aquafin
© Aquafin
© Aquafin

Infiltratievelden met bovengrondse wateropslag kunnen het afstromende hemelwater van verharde oppervlakken zoals daken, wegen en fietspaden tijdelijk bergen. Als de ondergrond ervoor geschikt is, kan het water ter plaatse infiltreren.

Een infiltratiekom of -veld is een licht verlaagd, onverhard terrein waar hemelwater kan infiltreren. De infiltratiekom bestaat uit een humushoudende teelaardelaag, die bij voorkeur begroeid is met gras, planten of struiken. De infiltratiekom kan daardoor perfect geïntegreerd worden in de groenaanplanting.

Het hemelwater wordt bovengronds via open goten naar de infiltratievoorziening geleid. Als dat niet mogelijk is, kan een ondergrondse aanvoer ook, mits de plaatsing van een blad- en zandvang. Aan het inlaatpunt moet een te grote stroming worden vermeden, eventueel door middel van een verdeelgoot.

De aanleg van een infiltratiekom vereist slechts een zeer lichte helling. Als een terrein te veel helt, kunnen meerdere infiltratiekommen op verschillende hoogtes achter elkaar worden aangelegd.

atelier GROENBLAUW

Dimensionering

Voor de afmetingen van een infiltratiekom of -veld zijn de hoeveelheid neerslag die moet gebufferd worden en de doorlaatbaarheid van de bodem van belang. Om de doorlaatbaarheid te bepalen, kan best vooraf een infiltratieproef gebeuren. De dimensionering moet voldoen aan de code van goede praktijk bij toepassing op het openbare domein en aan de bouwvergunning (gewestelijk stedenbouwkundige hemelwaterverordening) bij toepassing op privaat domein.

Een infiltratiekom kan enkel gebruikt worden als de bodem voldoende doorlatend is. Als uit proeven blijkt dat dit niet zo is en de kom bijgevolg te lang vol blijft staat, is een wadi een mogelijk alternatief.

Bij een wadi wordt onder de teelaarde van de infiltratiekom namelijk een extra pakket van grind, lava, kleikorrels,… voorzien. Het water wordt daarin extra geborgen zodat het infiltratievolume aanzienlijk uitbreidt.

Aanleg

Infiltratiekommen kunnen gecombineerd worden met andere functies zoals bijvoorbeeld een speel- of voetbalpleintje. In dat geval zal een doordacht ontwerp ervoor moeten zorgen dat er voldoende infiltratiecapaciteit gegarandeerd blijft. De bodem kan namelijk verdichten omdat er veel over gelopen wordt. En daardoor vermindert de infiltratiecapaciteit. Dit probleem kan vermeden worden door de infiltratiekom wat groter te dimensioneren of door speeltuigen, vlonders, … creatief te integreren.

Een beplanting met hogere vaste planten in plaats van gras voorkomt het betreden van de infiltratievoorziening.  Een beplanting met struiken helpt vogels, zeker als het een dichte beplanting is met besdragende en stekelige soorten. Ze vinden er voedsel en schuilgelegenheid. Dankzij de wortels van de beplanting blijft de doorlaatbaarheid van de bodem behouden.

Zoals bij alle buffer- en infiltratievoorzieningen is ook bij infiltratiekommen en -velden een overloop nodig die overtollig water afvoert. Infiltratiekommen zijn perfect op hun plaats in bermen langs de weg. Ze kunnen er het afstromende water van de wegenis ter plaatse infiltreren. Wees wel aandachtig voor mogelijke verdichting van de grond en voor eventuele onderliggende nutsleidingen. Infiltratievelden zullen eerder verder afwaarts in het stelsel voorzien worden waar grotere hoeveelheden regenwater samenkomen. Dan kan een heel veld worden ingericht om te infiltreren. Eigenlijk is het dan eerder een infiltratiebekken.

In de zomer kunnen de infiltratievelden als weide benut worden en zullen ze enkel bij erg hevige buien onder water komen. In de winter zullen ze vaker onder water staan.

Onderhoud

Een goed onderhoud is cruciaal voor een maximale werking van infiltratiekommen en –velden. Dat houdt in:

  • regelmatig maaien
  • beplanting snoeien
  • noodoverlaat vrijhouden
  • kolken reinigen

 

 

 

Toegepast in deze projecten

×