Alle maatregelen

Laat je inspireren door de maatregelen om Vlaanderen groen en blauw in te richten. Ga op een slimmere manier om met water.

Filters

Filter op

wis filters

Thema

Waar

Bovengrondse ruimte

Infiltratiecapaciteit

Grondwaterstand

Maaiveld

Situatie

Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Infiltratiekolken en infiltrerende huisaansluitingen

© Aquafin
© Aquafin
© Aquafin

De infiltratiekolk is net zoals de infiltratieput een verticaal element. De onderbak bestaat uit een poreuze, geboorde of gesleufde buis, omwikkeld met waterdoorlatend geotextiel die voldoet aan de PTV 829 van Copro.

Het grote verschil met de infiltratieput is dat de kolk, naast infiltratie, ook een inzamel- en zuiverende functie heeft. Infiltratiekolken kunnen afzonderlijk of in een onderling verbonden stelsel worden toegepast. Deze toestellen vragen wel een regelmatige reiniging. Veel van de afstromende vervuiling van de wegenis kan in deze kolken sedimenteren. Daardoor zullen de infiltratiesystemen waarop de kolken aangesloten worden, minder snel vervuilen. De kolken functioneren als een voorbezinkbak.

In goed doorlatende bodems kan het hemelwater van wegverhardingen via infiltratiekolken in prefabbeton of kunststof in de bodem worden geïnfiltreerd. Gezien de kleine volumes van een straatkolk, is het moeilijk om al het water enkel via infiltrerende straatkolken te infiltreren. Voor de veiligheid tegen wateroverlast in de straat kan er elke kolk, of om de 2 kolken, een overloopleiding naar de RWA-riolering voorzien worden.

De kolken kunnen met of zonder bodem worden geleverd. De betonnen infiltratiekolk kan deels of geheel uit poreus beton bestaan. De tussenafstand van de kolken is afhankelijk van de infiltratiecapaciteit van de kolk (m³/u). Die is op haar beurt afhankelijk van de nuttige infiltratieoppervlakte (m²) van de kolk, de doorlaatbaarheid van de bodem (K-waarde) en de grootte van de aangesloten watervoerende verharde oppervlakte (m²).

Enkele vuistregels:

  • Straatkolken moeten voorzien zijn van een vuilkorf en slibvang om slib, zand en afvalstoffen in de kolk op te houden.
  • De bodem van de kolk mag niet als infiltratieoppervlakte worden gerekend.
  • Bijzonder aandachtspunt in rijwegen, pleinen, e.d. is dat ondanks de uitrusting van de kolken met een vuilkorf, er moet over gewaakt worden dat er geen afvalwater en afvalstoffen (oliën, vetten, reinigingsproducten) in de kolken worden geloosd. Er worden best op duidelijk zichtbare plaatsen signalisatieborden “infiltratiegebied” geplaatst en een verbodsbord voor het lozen van afvalwaters.
  • De infiltrerende kolken zijn vrij groot. Op plaatsen met een groot aantal nutsleidingen is het niet altijd mogelijk om ze te plaatsen.

Infiltrerende huisaansluitput

Deze geprefabriceerde putjes uit poreuze beton verzamelen het regenwater van de dakafvoer nog voor het wordt aangesloten op de openbare regenwaterafvoer. Ze bestaan uit een putlichaam uit poreuze beton, een losliggende afdekplaat, een aansluitleiding op vaste hoogte en een overloopleiding die de verbinding maakt met de afvoer in de straat. Het regenwater wordt opgevangen en tijdelijk vastgehouden. Daarna infiltreert het via het poreuze materiaal in de bodem.

De huisaansluitputjes hebben slechts een beperkt volume en zullen daarom niet alle verharde oppervlakte kunnen infiltreren. Een overloop naar het openbare stelsel (liefst regenwater) moet voorzien worden. Bij hevige buien wordt het overtollige regenwater via de overloopleiding dan alsnog afgevoerd.

 

Toegepast in deze projecten

×