Alle maatregelen

Laat je inspireren door de maatregelen om Vlaanderen groen en blauw in te richten. Ga op een slimmere manier om met water.

Filters

Filter op

wis filters

Thema

Waar

Bovengrondse ruimte

Infiltratiecapaciteit

Grondwaterstand

Maaiveld

Situatie

Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Decentrale zuiveringstechnieken

Natuurlijke filter

Bij natuurlijke filters, waarvan plantenfilters of helofytenfilters de bekendste zijn, wordt het afvalwater door een substraatpakket geleid. In het geval van helofytenfilters groeien er planten op het substraat. De planten brengen enerzijds zuurstof in de filter en de wortels zijn bovendien dragers van microbiologische organismen. Ze zorgen er ook voor dat het substraat waterdoorlatend blijft. Andere natuurlijke filters, zoals bruinkoolfilters, werken zonder planten.

Om verstopping te voorkomen, zijn een eventuele vetopvang en een voorbezinktanks noodzakelijk.

Natuurlijke filters verwijderen hoofdzakelijk de organische vervuiling in het afvalwater (BZV tot 95%, CZV en zwevende stoffen tot 90%). Op vlak van nutriëntverwijdering is hun impact beperkt. Ntot wordt tot 30% verwijderd op jaargemiddelde basis en Ptot slechts tot 10%.

Door gebruik te maken van een ijzerhoudend substraatmateriaal of een nageschakelde filter met ijzerhoudend substraat kan de Ptot-verwijdering verhoogd worden tot 80%. We spreken dan van natuurlijke filters met fosforverwijdering.

Natuurlijke filters zijn eenvoudig te onderhouden (maaien en inspectie van de leidingen, slibruiming van de voorbezinktank plus eventuele vervanging van het substraat na enkele jaren van operatie) en kunnen mooi ingepast worden in het landschap. 

Meer info:

Conventioneel helofytenfilter – Helofytenfilter conventioneel – Natuurlijke systemen – Verwerking afvalwater – Technieken – Saniwijzer 

Kleinschalige biologische zuivering | EMIS (vito.be) 

Leveranciers die dit type installatie aanbieden en ons hun info bezorgden:

Natuurlijke filter met beluchting

Bij een natuurlijke filter met beluchting wordt doorgaans gebruik gemaakt van geëxpandeerde kleikorrels als substraatmateriaal.  Er wordt extra zuurstof in het water gebracht, waardoor dit type installatie tot 50 % Ntot kan verwijderen.  Bovendien is een kleinere oppervlakte (2 – 5 keer kleiner) vereist dan bij de klassieke natuurlijke helofytenfilters.   

De Ptot-verwijdering is net als bij de klassieke natuurlijke filters beperkt tot 10 %.  Door gebruik te maken van een nageschakelde filter met ijzerhoudend substraat of dosering van ijzerchloride kan deze echter ook hier verhoogd worden tot 80 %. 

Omwille van de hogere technische complexiteit zal dit type iets meer onderhoud vragen (maaien, inspectie van leidingen en onderhoud beluchting, slibruiming van de voorbezinktank plus eventuele vervanging van het substraat na enkele jaren van operatie). Het blijft evenwel een type dat relatief eenvoudig te onderhouden is. 

Meer info:

Belucht helofytenfilter – Helofytenfilter belucht – Natuurlijke systemen – Verwerking afvalwater – Technieken – Saniwijzer 

Leveranciers die dit type installatie aanbieden en ons hun info bezorgden:

Actief slib (SBR of NBT)

Bij een actief slibinstallatie wordt de vuilvracht in het afvalwater afgebroken door micro-organismen in suspensie. Onder aërobe omstandigheden breken bacteriën het organisch materiaal in het afvalwater af. Hiervoor moeten ze voldoende zuurstof ter beschikking hebben. In deze systemen is beluchting van het afvalwater dus een belangrijke schakel.  

Om bacteriën en gezuiverd water van elkaar te scheiden, laat men het slib dat gevormd wordt, bezinken. Dit kan in een afzonderlijke nabezinktank (NBT) of binnen het volume waar ook de beluchting plaatsvindt. In dat laatste geval spreken we van een SBR of sequencing batch reactor. Via bijkomende processtappen kan een actief slibsysteem ook ingezet worden om nutriënten (stikstof en fosfor) te verwijderen.   

Actief slibsystemen zijn complexe installaties die dagelijkse (online) controle en periodiek onderhoud vereisen. Daarnaast moet men ook rekening houden met de verwerking van het overtollig actief slib. Omwille van de hogere complexiteit worden ze daarom eerder ingezet op grotere collectieve decentrale of centrale waterzuiveringsinstallaties. 

Meer info:

Actiefslibinstallatie – Actiefslibinstallatie – Aërobe systemen – Verwerking afvalwater – Technieken – Saniwijzer 

Actief slib systemen | EMIS (vito.be) 

Leveranciers die dit type installatie aanbieden en ons hun info bezorgden:

Gepex Gepex

Slib-op-drager

Een slib-op-dragersysteem werkt op gelijkaardige wijze als een actief slibsysteem.  Het verschil is dat de actieve biomassa vastzit op een ondergrond (drager) die kan bestaan uit zand, klei, lava of kunststof. Ook biorotoren zijn een voorbeeld van een slib-op-dragerinstallatie. Het afvalwater stroomt langs de biofilm die door de bacteriën op het dragermateriaal gevormd wordt en wordt zo gezuiverd. 

De installaties van het type slib-op-drager verwijderen hoofdzakelijk organische vervuiling uit het afvalwater (95 % BZV, 90 % CZV en ZS) en scoren minder goed op het verwijderen van nutriënten. Ntot wordt tot ongeveer 35 % verwijderd en Ptot tot ongeveer 50 %.   

Slib-op-dragersystemen vragen regelmatige inspectie om verstoppingen en beschadigingen te verhelpen. Ze bevatten ook bewegende delen die regelmatig onderhoud vragen. Door de continue afscheiding van biofilm moet slib continu of periodiek worden afgevoerd, bijvoorbeeld door middel van een zandwassing, nabezinking of nageschakelde filter. 

Bijkomend kan het effluent van een slib-op-dragersysteem over een nageschakeld rietveld geleid worden. Hierdoor worden nutriënten verder verwijderd: Ntot tot 68 % en Ptot tot 65 %. 

Meer info:

Slib-op-dragersysteem – Slib-op-dragersysteem – Aërobe systemen – Verwerking afvalwater – Technieken – Saniwijzer 

Slib op drager systemen | EMIS (vito.be) 

Leveranciers die dit type installatie aanbieden en ons hun info bezorgden:

BelleAqua BelleAqua Ecobeton Ecobeton

Membraanbioreactor

Een membraanbioreactor (MBR) combineert een actief slibsysteem met membraanfiltratie om het gezuiverd afvalwater en slib van elkaar te scheiden.   

Membraanbioreactoren hebben een hoog rendement. De organische vuilvracht wordt sterk gereduceerd (BZV tot 99 %, CZV tot 95 % en ZS tot 100 %).  Ook op vlak van nutriëntverwijdering zijn de prestaties goed: Ntot tot 80 %, Ptot tot 60 %.  Door dosering van metaalzouten (vb. FeCl2) kan de Ptot-verwijdering verhoogd worden tot 80 %.  

MBR’s zijn technologisch hoogwaardige systemen en vragen professioneel beheer en onderhoud. Ze zijn daarom vooral geschikt voor grotere collectieve decentrale of centrale zuivering. 

Meer info:

Membraanbioreactor (MBR) – Membraanbioreactor (MBR) – Membraantechnologie – Verwerking afvalwater – Technieken – Saniwijzer 

Membraanbioreactor | EMIS (vito.be) 

Leveranciers die dit type installatie aanbieden en ons hun info bezorgden:

Disclaimer

Uw bedrijf verdeelt eveneens installaties van bovenvermelde types? Contacteer ons.

De gedetailleerde technische fiches zijn beschikbaar op het ledengedeelte van de Vlario-website.

×